Arbeidsrecht

Contact: Sara Cockx (celhoofd Arbeidsrecht).

Update: Wetgever heeft ontslag “achterpoortje” tijdens Corona dan toch gesloten, maar enkel voor de toekomst

Eerder lichtten wij in onze nieuwsflashes “Ontslag tijdens Corona echt goedkoper?” en “Update: Wetgever sluit weldra toch ontslag “achterpoortje” tijdens Corona, met terugwerkende kracht…”  toe dat ontslag tijdens de periode van tijdelijke “Corona” werkloosheid, op grond van de geldende wetgeving voordeliger was voor werkgevers wegens het feit dat de opzeggingstermijn in dit systeem niet wordt geschorst – dit in tegenstelling tot het systeem van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Op 29 april 2020 werd vervolgens een wetsvoorstel ingediend om deze situatie te “regulariseren” en te vermijden dat werkgevers misbruik zouden maken van het systeem door in deze periode werknemers te ontslaan. Doordat de opzeggingstermijn gewoon doorliep tijdens de “corona” tijdelijke werkloosheid, was de kost van de opzeggingstermijn voor werkgevers inderdaad zeer voordelig: de dagen van tijdelijke werkloosheid die vielen tijdens de opzeggingstermijn, werden immers door de overheid betaald.

Na advies te hebben ingewonnen van de Raad van State over de vraag of de wet echter terugwerkende kracht zou mogen hebben – waarop het antwoord van de Raad ontkennend was – werd de definitieve tekst op 11 juni 2020 aangenomen in de Kamer, zonder terugwerkende kracht.

Lees hier verder.

Coronavirus: Verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer

De komende weken zullen ondernemingen stapsgewijs hun gewone activiteiten kunnen hervatten. Hierbij worden zij verplicht om de nodige preventiemaatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar hoe zit het met de privacy van werknemers in dit kader? Kunnen zij bijvoorbeeld worden verplicht om bepaalde medische vragenlijsten in te vullen? 

Het Europees Comité voor gegevensbescherming verklaarde reeds dat de regelgeving inzake gegevensbescherming de strijd tegen het coronavirus niet in de weg mag staan. Niettemin, zo benadrukt het Comité, is het van belang dat de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde kan worden gewaarborgd.  

Wat betreft het coronavirus en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer, heeft ook de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) recent haar standpunt gepubliceerd:  

Lees hier verder.

Coronavirus: Ontslag tijdens Corona echt goedkoper?

Er is de laatste tijd nogal wat commotie ontstaan over het feit dat het ontslag van werknemers in de huidige coronacrisis “goedkoper” zou zijn voor werkgevers, meer bepaald door de gevolgen van het systeem van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Het is inderdaad zo dat de ontslagkost mogelijk lager zal zijn voor de werkgever, wanneer hij een ontslag met een opzeggingstermijn betekent aan een werknemer die zich in tijdelijke “corona” werkloosheid bevindt. Maar één en ander verdient wel enige nuancering.

Onderscheid tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen

Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil beëindigen (buiten de uitzonderingsgevallen zoals een dringende reden, overmacht, e.d.m.), kan hij dit doen op twee manieren: enerzijds door het laten presteren van een opzeggingstermijn, anderzijds met onmiddellijke ingang en de betaling van een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn.

Lees hier verder.

Coronavirus: Veilig aan het werk in corona tijden: Generieke Gids en sectorgidsen

De Belgische overheid kondigde aan dat de maatregelen in het kader van de coronacrisis vanaf 4 mei stapsgewijs worden versoepeld. Vele ondernemingen zullen hun activiteiten dus opstarten. Al neemt dit niet weg dat we nog een hele tijd met het coronavirus zullen moeten leven, zo zeggen de experten. Opdat een nieuwe opflakkering van het virus kan worden tegengegaan, dringen preventieve maatregelen en richtlijnen zich op.

Vanuit dit oogpunt hebben de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk,  een “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” uitgebracht. Dit gebeurde in samenwerking met de FOD WASO, de beleidscel van de minister van Werk en de Economic Risk Management Group.

De volledige generieke kan u raadplegen via de website van de FOD WASO.

Lees hier verder.

Coronavirus: tijdelijke werkloosheid nu toch ook voor nieuwe werknemers

In het kader van de coronacrisis, heeft de Belgische overheid recent een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid ingevoerd, gelet op de grote hoeveelheid aanvragen sinds de aanvang van de corona-maatregelen. In een eerdere nieuwsbrief, lichtten we deze “corona-procedure” reeds toe.

In dit verband was het tot voor kort zo dat tijdelijke werkloosheid niet kon ingeroepen worden voor nieuw aangeworven werknemers, zelfs niet indien deze reeds waren aangeworven vóór de crisis. Het standpunt van de RVA was immers dat een schorsing van de arbeidsovereenkomst door tijdelijke werkloosheid, slechts mogelijk is van zodra de arbeidsovereenkomst werd aangevat.

Afgelopen vrijdag heeft de RVA hierover echter haar standpunt gewijzigd, na een beslissing van de Minister van Werk. In bepaalde gevallen is het nu toch mogelijk om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor de werknemers die reeds aangeworven waren vóór de coronacrisis, maar hun tewerkstelling nog niet hebben aangevat, bijvoorbeeld omdat zij nog een opzeggingstermijn moesten presteren bij hun vorige werkgever.

Bron: FAQ Corona document van de RVA.

Lees hier meer over.

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

De Belgische overheid heeft aangekondigd de verschillende aanvraagprocedures voor technische werkloosheid te vervangen door één vereenvoudigde en automatische procedure, of ook wel de “corona-procedure” genoemd.

Tot voor kort werd door de RVA nog een onderscheid gemaakt voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht enerzijds, en de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken anderzijds. Wat betreft deze laatste procedure, golden bovendien nog bijkomende formaliteiten met betrekking tot de bedienden.

Sinds 20 maart is dit onderscheid niet langer van toepassing: alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus wordt voortaan beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (ongeacht of deze het gevolg is van verplichte sluiting, ziekte en quarantaine (al dan niet door de ziekte van een familielid), daling van de omzet, etc.).

Lees verder

Sociale verkiezingen worden uitgesteld

Vorige week werd reeds aangekondigd dat de sociale verkiezingen, die normaal in de periode van 11 tot 24 mei van dit jaar zouden plaatsvinden, zullen worden uitgesteld ten gevolge van de coronacrisis. Zo werd informeel overeengekomen door de verschillende sociale partners in de Groep van 10.
Afgelopen dinsdag, op 24 maart 2020, heeft nu ook de Nationale Arbeidsraad (NAR), op verzoek van de Groep van 10, zich akkoord verklaard met een uitstel van de sociale verkiezingen, en daarbij aansluitend een schorsing van de huidige verkiezingsprocedure.

Lees verder

Wat moet u zeker weten als werkgever

De kans bestaat dat het coronavirus één of meer van uw werknemers treft. In dat geval moet u, ook als werkgever, rekening houden met een heel aantal gevolgen, nog los van de economische continuïteit. Wat zijn uw verplichtingen als werkgever?

Werknemers hebben in de eerste plaats recht op een veilige en gezonde werkplaats. Daarnaast heeft elke werkgever op basis van de Welzijnswet de verplichting om de “nodige maatregelen” te treffen om te zorgen voor het welzijn van zijn werknemers. Bovendien mag u geen werknemers tewerkstellen in een werksituatie waarin een ernstig en onmiddellijk gevaar bestaat.

Als u echter bepaalde maatregelen zou nemen die een invloed hebben op essentiële arbeidsvoorwaarden, dan dient u wel voorzichtig te zijn om de arbeidsovereenkomst niet op een impliciete manier te verbreken. We denken hierbij aan de wijziging van arbeidsplaats (vb. werknemers in een ander lokaal laten werken of vragen om van thuis uit te werken) of functie (vb. tijdelijk een collega te vervangen).

Lees verder

Contact