Vastgoed & Projectontwikkeling

Contact: Ewoud Willaert (auteur en celhoofd Vastgoed en Projectontwikkeling).

Coronavirus: Vlaamse hulp bij handelshuur

De covid-19-crisis en bijhorende overheidsmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de getroffen handelszaken die moeten sluiten. Zoals in een vorige nieuwsflash besproken, is de kans onzeker of de huurder aanspraak kan maken op overmacht om zijn verplichting tot betaling van de huur op te schorten. 

Hoewel vele verhuurders en huurders een commercieel akkoord sloten, achtte de Vlaamse overheid het aangewezen om alsnog de handelshuurders te hulp te schieten.

Lees hier verder.

Coronavirus: Digitale notariële volmachten nu mogelijk

Ten gevolge van covid-19 heeft de wetgever (versneld) een bijkomende mogelijkheid gecreëerd om toe te laten dat de notariële praktijk kan voortwerken: de digitale authentieke volmacht.

De bij een te ondertekenen akte betrokken partij kon in het verleden uiteraard reeds een volmacht verlenen aan een derde om namens hem de akte te ondertekenen. Deze volmacht diende evenwel eveneens authentiek te zijn, waardoor een verplaatsing naar het notariskantoor nog steeds noodzakelijk was. 

Sinds 4 mei 2020 is het mogelijk om een digitale volmacht te verlenen (een ‘authentieke volmachten in gedematerialiseerde vorm’ in de wettekst). De volmachtverlenende partij zal via een videoconferentie een volmacht verlenen aan een derde, bv. een medewerker van de notaris, die dan de authentieke akte als volmachthebber kan ondertekenen. De volmachtverlenende partij ondertekent de volmacht met zijn e-id of met ItsMe. De videoconferentie gebeurt met de notaris zelf, die ook zijn informatieverplichtingen alsdan zal vervullen en de volmachtverlenende partij inlicht over (i) de volmacht en (ii) de akte(s) die hiermee zullen worden ondertekend.

Lees hier verder.

Coronavirus update: COVID-19 en algemene vergaderingen VME’s

Zoals gemeld in een vorige nieuwsflash, heeft de regering ingegrepen om tegemoet te komen aan de onmogelijkheid om door de overheidsmaatregelen de (jaarlijkse en buitengewone) algemene vergaderingen van de VME’s van de vele appartementsmede-eigendommen te houden.

Het volmachtbesluit dat deze aangekondigde regeling volledig regelt, is op 9 april 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie).

De gepubliceerde regeling is inderdaad zoals aangekondigd.

Lees hier verder.

Coronavirus: Covid-19 en algemene vergaderingen VME’s

Door de overheidsmaatregelen is het onmogelijk om de (jaarlijkse en buitengewone) algemene vergaderingen van de VME’s van de vele appartementsmede-eigendommen te houden (zie ook onze nieuwsflash m.b.t. jaarvergaderingen bij vennootschappen). Dit dreigde problemen te creëren. Niet alleen is het voorjaar de periode waarop vele jaarlijkse AV’s statutair dienen te gebeuren, ook is er het risico dat het mandaat van bepaalde syndici (of andere organen van de mede-eigendom) zou aflopen zonder verlenging/vervanging, met alle problemen vandien.

Middels één van de volmachtbesluiten van de regering wordt hieraan verholpen. Er is uitdrukkelijk niet geopteerd voor een schriftelijke variant of AV op afstand (bv. via video-conferencing). Dit zou niet mogelijk of wenselijk zijn, onder meer gelet op “de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat syndici daar technisch niet op voorbereid zijn”. 

In de plaats is er gekozen voor een verlenging van alle mandaten van de syndicus en van de raad van mede-eigendom tot de eerst volgende algemene vergadering. Deze algemene vergadering moet worden gehouden binnen de vijf maanden na afloop van de crisisperiode (later te bepalen in een Koninklijk Besluit).

Lees hier meer over.

Impact op handelshuur?

Door de overheidsmaatregelen moeten alle handelszaken (met uitzondering van voedingswinkels en apothekers) verplicht sluiten. Vele handelaars hebben hun verhuurder aangeschreven met de melding dat deze gehele situatie overmacht zou uitmaken voor hen. Zij redeneren dat zij geen inkomsten kunnen verwerven door de gedwongen sluiting en aldus het recht zouden hebben om (tijdelijk) hun betaling van huurgelden op te schorten totdat zij weer kunnen openen. De verhuurders daarentegen benadrukken dat ook zij vaste kosten hebben (bv. hypotheekaflossingen) waarvoor zij de huurgelden nodig hebben.

De vraag is of dit inderdaad overmacht uitmaakt.

Lees hier meer over.

Contact