v. Uiterste tijdstip tot indiening offerte of kandidaatstelling

In het licht van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen achtte de regelgever het noodzakelijk om in diverse artikelen de draagwijdte van het “uiterste tijdstip” tot indiening van een offerte of aanvraag tot deelneming te verduidelijken. Waar dit vroeger gebeurde door de opening van de openingszitting door de voorzitter, verhindert het elektronische platform thans automatisch de indiening van offertes of aanvragen tot deelneming vanaf het precieze uiterste tijdstip aangegeven in de opdrachtdocumenten. Indien bijvoorbeeld de opdrachtdocumenten indiceren dat de offertes uiterlijk op 1 mei 2018 om 10u00 ingediend kunnen worden, is het laatste nuttige moment 09u59 en 59’’. Om te vermijden dat inschrijvers er verkeerdelijk vanuit zouden gaan dat er ook om 10u00 nog op nuttige wijze een offerte kan ingediend worden, schrapt het reparatie-KB in diverse artikelen bij aanduiding van de deadline het woord “uiterste” en wordt de nadruk gelegd op het woordje “vóór” of wordt “uiterste uur en datum” vervangen door “de limitietdatum en het limietuur”.

Contact