iv. RSZ-attest m.b.t. vervallen kwartaal voor uitsluitingsgrond fiscale en sociale schulden

In het kader van de controle van de uitsluitingsgrond inzake fiscale en sociale schulden, kan het voorvallen dat de inschrijver een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid moet voorleggen waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen voldaan heeft. Voordien gaf artikel 62, § 3 KB Plaatsing aan dat dit attest betrekking diende te hebben op het laatste “afgelopen” kalenderkwartaal vóór de limietdatum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes. Dit bleek moeilijk in de praktijk, nu in de RSZ-reglementering diverse vervaltermijnen voor de betaling van de bijdragen voorzien zijn. Hierdoor is het voor de RSZ niet steeds mogelijk is om meteen na het aflopen van het kwartaal aan te geven of al dan niet voldaan is aan de RSZ-verplichtingen.

Om die redenen verkoos de regelgever ervoor om “afgelopen kalenderkwartaal” te vervangen door “vervallen kalenderkwartaal”, waardoor thans wel rekening gehouden wordt met de voorziene betalingstermijnen. Het gewijzigde artikel 62, § 3 KB Plaatsing is meteen van toepassing op alle lopende plaatsingsprocedures vanaf 28 april 2018.

Contact