ii. Uitbreiding mogelijkheid tot vragen van vertaling van documenten inschrijver

Artikel 53, § 1 KB Plaatsing voorzag reeds in de mogelijk voor de aanbestedende overheid om een vertaling te vragen van inlichtingen en documenten voorgelegd in kader van het nazicht van de uitsluitingsgronden, het voldoen aan de selectiecriteria en criteria m.o.o. de doorselectie en van statuten, akten en inlichtingen betreffende zaakvoerders en bestuurders. Tot voor kort werd deze mogelijkheid evenwel uitgesloten indien het door de inschrijver voorgelegde document reeds in één van de landstalen was opgesteld.

Het reparatie-KB schrapt deze beperking. Voortaan bestaat er niet langer een beperking om een vertaling van bovenstaande documenten en informatie te vragen wanneer deze niet in de taal van de aankondiging werden opgesteld. De regelgever motiveert dit door een verwijzing naar de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, maar lijkt de mogelijke aanzienlijke administratieve impact voor inschrijvers uit het oog te verliezen. Opvallend, nu een vermindering van deze administratieve lasten en verhoging van de toegang tot overheidsopdrachten nu net één van de voornaamste overschrijdende doelstellingen van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten was.

De uitgebreide mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om een vertaling te vragen is meteen van toepassing op alle lopende plaatsingsprocedures vanaf 28 april 2018.

Contact