i. Vervroeging verplicht gebruik van elektronisch UEA vanaf 18 april 2018

Ook het KB Plaatsing 2017 onderging enkele noemenswaardige wijzigingen. De wijziging die naar alle waarschijnlijkheid de grootste impact zal hebben op de praktijk is de vervroeging van datum vanaf wanneer verplicht een elektronische versie van het Uniform Elektronisch Aanbestedingsdocument (UEA) gebruikt zal moeten worden. Het UEA is een standaardformulier waarmee de inschrijver enerzijds kan aangeven dat hij voldoet aan de gestelde kwalitatieve selectiecriteria en de eventuele criteria m.o.o. een zgn. doorselectie en anderzijds bevestigt dat geen enkele van de uitsluitingsgronden uit de artikelen 67 tot 69 van de Wet Overheidsopdrachten 2016 van toepassing is. Het UEA vormt dan het voorlopige bewijs van bovenstaande elementen, waardoor de inschrijver in principe niet verplicht is om de achterliggende documenten, attesten, certificaten e.d.m. reeds bij indiening van de offerte of kandidaatstelling over te maken.

Dit zou administratieve vereenvoudiging moeten teweegbrengen, nu het UEA, indien het in elektronische vorm opgesteld en ingevuld wordt, in principe herbruikbaar is bij latere opdrachten. Om die reden voorzag de Europese Commissie in Verordening 2016/7 de verplichting om vanaf 18 april 2018 enkel het UEA in haar elektronische vorm van te hanteren.  Niettemin bepaalde artikel 132 KB Plaatsing tot voor kort dat aanbestedende overheden hier pas een half jaar later toe verplicht waren, vanaf 18 oktober 2018. Nu het verlengde gebruik van een papieren versie van het UEA een efficiënte toepassing van dit document in de weg staat en een Europese verordening steeds rechtstreekse werking heeft, zorgt het reparatie-KB er nu voor dat het KB Plaatsing in overeenstemming is met Verordening 2016/7. De verplichting om enkel nog een UEA in elektronische vorm te gebruiken, wordt derhalve met een half jaar vervroegd. Thans is dergelijk elektronisch UEA verplicht voor alle opdrachten bekendgemaakt vanaf 18 april 2018. Lopende plaatsingsprocedures blijven derhalve buiten schot.

De verplichting om gebruik te maken van een elektronisch UEA mag niet verward worden met de algemene verplichting om voor het overmaken van andere informatie en documenten in het kader van een plaatsingsprocedure gebruik te maken van elektronische communicatieplatformen. Deze verplichting geldt nog steeds pas vanaf 18 oktober 2018. Voor opdrachten onder de Europese drempels is dit zelfs pas vanaf 1 januari 2020. Hoewel heden procedures nog steeds schriftelijk mogen verlopen, geldt ook dan onverkort de verplichting om gebruik te maken van een UEA in elektronische vorm.

Contact