iv. Bijkomende voorwaarde voor recht op schadevergoeding bij schorsing

Artikel 38/12, § 1 AUR voorziet in een herzieningsclausule die verplicht moet opgenomen worden in de opdrachtdocumenten. Op basis van deze clausule kan de opdrachtnemer onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een schadevergoeding i.g.v. schorsing van de opdracht op bevel van de aanbestedende overheid. Deze cumulatieve voorwaarden waren tot voor kort:

i. De totale duur van alle schorsingen overschrijdt één twintigste van de uitvoeringstermijn en minstens 10 werkdagen of 15 kalenderdagen;

ii. De schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden;

iii. De schorsing vindt plaats binnen de contractuele uitvoeringstermijn.

 

Het reparatie-KB voegt daar nu een nieuwe voorwaarde aan toe. Naast ongunstige weersomstandigheden, mag de schorsing thans evenmin het gevolg zijn van “andere omstandigheden waaraan de aanbesteder vreemd is waardoor opdracht, naar oordeel van de aanbesteder, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden verdergezet”. De situaties waarin de opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding worden derhalve potentieel aanzienlijk uitgebreid.

Ook het gewijzigde artikel 38/12, § 1 AUR is enkel van toepassing op opdrachten bekendgemaakt vanaf 28 april 2018.

Contact