iii. Niet-naleving art. 9, § 4 AUR ook gesanctioneerd bij afwijking op de artikelen 38/9 en 38/10 AUR

Artikel 9, § 4 AUR laat toe om onder bepaalde voorwaarden af te wijken van de bepalingen van de AUR. Eén van die voorwaarden is de verplichting om dergelijke afwijking te motiveren. Voor enkele bepalingen van de AUR moeten deze motieven bovendien in het bestek zelf opgenomen worden. Wanneer voor die specifieke afwijkingen de motieven niet in het bestek terug te vinden zijn, wordt de afwijking in principe voor niet geschreven gehouden.

Waar voor de meeste afwijkingen in principe uit die motivering moet blijken waarom deze noodzakelijk zijn in het licht van de bijzondere eisen van de opdracht, geldt voor de artikelen 38/9, §§1-3 en 38/10, §§1-3 AUR (claims wegens onvoorzienbare omstandigheden ten nadele van resp. ten voordele van de aannemer) een aparte regeling. In deze laatste gevallen moet uit de motivering eveneens een behoorlijke verantwoording voortvloeien, maar dient het noodzakelijke karakter van de afwijking niet te worden aangetoond.

Tot voor kort ook een uitzondering op de hierboven genoemde sanctie voor afwijkingen van de artikelen 38/9, §§1-3 en 38/10, §§1-3 AUR0. Hoewel de motieven van een afwijking van deze artikelen evenzeer in het bestek opgenomen dienen te worden, werd de niet-naleving van deze verplichting vooralsnog niet gesanctioneerd. De regelgever achtte dit “niet wenselijk (…) aangezien dit zou betekenen dat er geen reële sanctie van toepassing is indien de uitdrukkelijk motivering van de afwijking in het bestek ontbreekt.”. Het reparatie-KB maakt dan ook komaf met deze uitzondering. Thans zal ook een afwijking van de artikelen 38/9 en 38/10 AUR voor niet-geschreven gehouden worden indien de motieven ervan niet opgenomen worden in het bestek zelf. Hiervan kan enkel afgeweken worden middels een door partijen ondertekende overeenkomst.

Het gewijzigde artikel 9, § 4 AUR is enkel van toepassing op opdrachten bekendgemaakt vanaf 28 april 2018.

Contact