6.De coöperatieve vennootschap

De rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap krijgt een andere invulling in het nieuwe vennootschapsrecht. In het huidige recht bestaan er twee vormen van coöperatieve vennootschappen. Enerzijds de CV met beperkte aansprakelijkheid van de vennoten (CVBA) en anderzijds de CV met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten (CVOA).

Enkel de huidige CVBA zou in de nieuwe wet worden behouden en zou de naam CV krijgen. Deze vennootschapsvorm zou worden voorbehouden voor vennootschappen die doordrongen zijn van het coöperatief gedachtengoed en tot voornaamste doel hebben aan de behoeften van hun aandeelhouders te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door met haar aandeelhouders overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, het verrichten van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.

Om te vermijden dat de rechtsvorm zou worden gebruikt voor vennootschappen die niet voldoen aan dit gedachtegoed, kan het openbaar ministerie of iedere belanghebbende de ontbinding vorderen voor de rechtbank van een dergelijke CV.

De bepalingen over de besloten vennootschap zouden grotendeels van overeenkomstige toepassing zijn op de coöperatieve vennootschap. Ook de CV wordt dus een kapitaalloze vennootschap.