Overige wijzigingen

Aandelen en algemene vergadering

De BV is een besloten vennootschap. In de oude BVBA was de overdraagbaarheid van de aandelen strikt beperkt. In de nieuwe BV zullen deze regels, aanvullende regels worden. De vennoten zullen dus kunnen kiezen voor de vrije overdraagbaarheid van de aandelen. Men kan van de BV dus een zeer besloten of een zeer open vennootschap maken. Overigens zullen de vennoten volgens de recentste teksten net zoals in een NV "aandeelhouders" worden genoemd.

De nieuwe BV zal daarnaast converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten (voorheen warranten genoemd) kunnen uitgeven, wat niet het geval is onder de huidige regels. Deze obligaties en inschrijvingsrechten zouden dan het voor de aandelen gekozen overdraagbaarheidsstelsel volgen.

Tot slot zou ook de mogelijkheid voorzien worden om een systeem van uittreding en uitsluiting ten laste van het vermogen van de vennootschap in te stellen, zoals dit nu bestaat in de Belgische coöperatieve vennootschap (CVBA).

Eenpersoonsvennootschap

Net zoals bij de toekomstige NV zal de mogelijkheid van de oprichting en het bestaan van een eenpersoons-BV geïntroduceerd worden: een BV met slechts één vennoot.

Tot nog toe kon enkel een natuurlijk persoon (enige) vennoot zijn in één BVBA op straffe van onbeperkte aansprakelijkheid en wanneer een rechtspersoon enige vennoot van een BVBA was, genoot deze niet de beperkte aansprakelijkheid. Deze beperkingen zullen  worden opgeheven.

Bestuur

Het bestuur van de nieuwe BV zal zowel de vorm kunnen aannemen van een collegiaal bestuursorgaan als van individueel bevoegde "zaakvoerders" zoals dit nu bestaat voor de "oude" BVBA.

Wel zal volgens de recentste teksten overgeschakeld worden op begrip "bestuurder", zoals in de NV, in de plaats van "zaakvoerder".

Nog een opzienbarende voorgestelde wijziging betreft het instellen van een plafond op de bestuurdersaansprakelijkheid. Het maximale bedrag waartoe een bestuurder kan zijn gehouden, zou afhankelijk worden gesteld van balanstotaal en omzet (gemiddelde over drie boekjaren) en varieert tussen 250.000 EUR en 12.000.000 EUR. Doel is onder meer om de verzekerbaarheid van deze aansprakelijkheid te verhogen. Die beperking zou enkel gelden wanneer een bestuurder gehouden is tot het betalen van schadevergoeding als gevolg van aansprakelijkheid en is dus niet van toepassing op gevallen waarin de bestuurder aan garantieverplichtingen is onderworpen, zoals wanneer hij gehouden is tot werkelijke storting van een inbreng voor aandelen waarop niet op een geldige wijze is ingeschreven. Dit is één van de meer controversiële voorstellen, waarover al heel wat inkt is gevloeid. Het is dus afwachten of deze wijziging effectief zal doorgevoerd worden.