Update DAC6 – Schorsingsberoep OVB ingewilligd door Grondwettelijk Hof

Update DAC6 – Schorsingsberoep OVB ingewilligd door Grondwettelijk Hof

In een vorige nieuwsbrief informeerden wij u reeds over de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies in het kader van de zogenaamde ‘DAC6’-richtlijn[1]. Meer informatie over de termijnen en de sancties kunt u bovendien hier terugvinden.

Praktisch

Ter herinnering, de eerste aangiften zullen zeer binnenkort moeten worden ingediend 

  • De “oude constructies”, zijnde de constructies waarvan de eerste stap is gezet tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020, moeten uiterlijk gemeld worden tegen 28 februari 2021;
  • Voor de “nieuwe constructies”, zijnde de constructies waarvan de eerste stap is gezet vanaf 1 juli 2020, begint de termijn van 30 dagen te lopen vanaf 1 januari 2021 (eerste aangifte tegen 1 februari);
  • Een eerste driemaandelijks rapport over een “marktklare constructie” (een voorheen uitgedachte constructie die aangeboden wordt door intermediairs, zonder dat er wezenlijke aanpassingen aan moet gebeuren voor implementatie) moet uiterlijk 30 april 2021 ingediend worden.

Ondertussen heeft de Administratie richtlijnen gepubliceerd over hoe de aangiften ingediend moeten worden.

Uitspraken Grondwettelijk Hof

Gelet op de onverenigbaarheid met het beroepsgeheim van dergelijke meldpingsplicht, hebben meerdere beroepsorganisaties (waaronder de Orde van Vlaamse balies) een vernietigingsberoep en een schorsingsberoep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. De gevallen waarin een intermediair beroep kan doen op een zijn verschoningsrecht omwille van zijn beroepsgeheim, en zich zo ontheven te zien van de meldingsplicht, zijn volgens vele intermediairs immers (te) beperkt.

In een arrest van 17 december 2020 heeft het Grondwettelijk Hof alvast het schorsingsverzoek van de Orde van Vlaamse Balies tegen het Vlaamse DAC6-decreet[2] ingewilligd:

  • Het decreet bepaalt dat er geen verschoningsrecht is voor geval van marktklare constructies waarvoor een periodieke rapporteringsplicht bestaat. Volgens het Hof kan zich hier wel degelijk een probleem stellen met het beroepsgeheim. Het Hof heeft deze regeling dan ook geschorst voor advocaten. De advocaat moet in dat geval zijn cliënt de nodige informatie bezorgen zodat die aan zijn meldingsplicht kan voldoen;
  • Het decreet bepaalt voorlopig dat, indien een intermediair zich kan beroepen op het verschoningsrecht omwille van zijn beroepsgeheim, hij hiervan de eventuele andere intermediairs op de hoogte moet stellen (zodat deze laatste de meldingsplicht kunnen voldoen). Het Hof heeft deze vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie, aangezien de regeling voortvloeit uit de Europese DAC6-richtlijn. In afwachting van een antwoord van het Hof van Justitie is de regeling geschorst en is de advocaat voorlopig niet verplicht om een andere intermediair te informeren.

Deze uitspraak betreft enkel het (Vlaams) Decreet van 26 juni 2020. De DAC6-richtlijn werd omgezet in nationale wetgeving door de Wet van 12 december 2019[3]. Daarnaast hebben de gewesten ook decreten en/of ordonnanties uitgevaardigd ter implementatie van de DAC6-richtlijn.

De federale wetgeving, de Brusselse ordonnantie[4] en het Waals Decreet[5] blijven dus voorlopig nog hun volledige uitwerking behouden. Vele intermediairs juichen alvast het standpunt van het Hof omtrent het belang van het beroepsgeheim toe en hopen op gelijklopende uitspraken voor wat betreft de andere omzettingsregelgeving.

 

[1] Europese richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 tot “wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies; Wet van 12 december 2019 tot omzetting van richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

[2] Decreet van 26 juni 2020 tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

[3] Wet van 12 december 2019 tot omzetting van richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

[4] Ordonnantie van 29 oktober 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure.

[5] Decreet van 1 oktober 2020 houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2018/822/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.