Sluitstuk B2B-wet in werking

Sluitstuk B2B-wet in werking

Bij wet van 4 april 2019 werd de contractvrijheid in B2B-relaties beperkt door invoering van regels met betrekking tot oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, misbruik van economische afhankelijkheid en onrechtmatige bedingen. Voor een uitgebreide bespreking van deze regels, verwijzen we naar onze eerdere nieuwsbrief.

De regels inzake oneerlijke B2B-marktpraktijken traden reeds in werking op 1 september 2019. De inwerkingtredingsdatum voor de regels inzake misbruik van economische afhankelijkheid was oorspronkelijk bepaald op 1 juni 2020, doch het werd – na uitstel tot uiterlijk 1 december - uiteindelijk 22 augustus 2020. De regels inzake onrechtmatige B2B-bedingen traden in werking per 1 december 2020. Vandaag is de B2B-wet dus volledig van kracht.

De nieuwe regels voorzien in een algemeen verbod op bedingen die een kennelijk gebrek aan evenwicht tussen de rechten en plichten van partijen creëren. Dit verbod wordt aangevuld met een zwarte lijst (bedingen die altijd onrechtmatig en dus verboden zijn) en een grijze lijst (bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn, maar waarvan het tegendeel bewezen kan worden). De mogelijke sancties zijn verregaand. In geval van onrechtmatige bedingen kan de benadeelde onderneming de nietigverklaring ervan bekomen. Ook strafrechtelijke sancties en/of een stakingsvordering zijn mogelijk.

Op voornoemde regels werd reeds kritiek geuit. Zo werd de vraag gesteld of B2B-relaties wel nood hebben aan een sterk gereguleerd kader, temeer nu het op alle ondernemingen van toepassing is (en dus niet enkel ten gunste  van KMO’s). Evenmin is de regeling beperkt tot welbepaalde sectoren of tot zuivere toetredingscontracten. Open vraag is ook of overdreven (nietige) bedingen alsnog kunnen worden ‘gered’ door de bepalingen ervan te herleiden tot wat nog wél aanvaardbaar is (matiging of partiële nietigheid). Het ene en het andere dreigen een bron van rechtsonzekerheid te worden.  

De toekomst zal uitwijzen hoe de rechtbanken hiermee zullen omgaan. Of voor de foodies: the proof of the pudding is in the eating. En verder zal blijken of de soep zo heet wordt gegeten, als zij door de wetgever werd opgediend.

Deze B2B-regels zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten, gewijzigd of verlengd na 1 december 2020. In elk geval moeten algemene voorwaarden en modelcontracten met bijzondere aandacht voor deze nieuwe regels herlezen en indien nodig aangepast worden.