Het regeerakkoord in vogelvlucht

Het regeerakkoord in vogelvlucht

Op 30 september 2020 was er dan eindelijk een nieuwe regering. Daarbij hoort een nieuw regeerakkoord en dat is een flinke nieuwjaarsbrief geworden. Om u een eerste idee te geven over wat er allemaal zit aan te komen, overlopen we kort een aantal in het oog springende punten.

Arbeidsrecht

De regering benadrukt haar ambitieuze streven om tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% te bereiken.

Om dat doel te bereiken, zal onder andere worden ingezet op om- en bijscholing en heroriëntatie. Credo’s zijn de arbeidsmobiliteit stimuleren en werkzoekenden zo snel mogelijk aan het werk helpen. Eén van de initiatieven hiertoe is de invoering, binnen het kader van de wet wendbaar werk, van een “individuele opleidingsrekening” die heel de loopbaan kan worden ingezet. Elke (voltijdse) werknemer zou gemiddeld recht krijgen op 5 opleidingsdagen (of het equivalent daarvan in uren) per jaar. Bedrijven die meer opleidingen organiseren dan wettelijk vereist is, zouden hiervoor via een fiscaal gunstig regime beloond worden.

Ook wil de regering focussen op groepen die vaak inactief zijn, zoals alleenstaande ouders, ouderen en de kwetsbare groepen van mensen met een leefloon, langdurig zieken en mensen met een handicap. De bestaande maatregelen zullen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Het geboorteverlof zal verhoogd worden van 10 naar 20 werkdagen.

Specifiek voor de verbeterde tewerkstelling van ouderen plant de regering een aantal pensioenhervormingen. Naast de bestaande eindeloopbaanregelingen zal een deeltijds pensioen worden ingevoerd voor alle werkenden, ongeacht hun statuut. Voor mensen die langer werken dan de minimale pensioenleeftijd zal een pensioenbonus worden voorzien, zodat zij extra pensioenrechten opbouwen. Naast deze ingrepen om langer werken te stimuleren, zal de regering ook andere wijzigingen doorvoeren ter verbetering van de eerste en tweede pensioenpijler.

Verder zal ook onderzocht worden waarom België achterop hinkt op het vlak van e-commerce en komen er mogelijke hervormingen van de reglementering rond avond- en nachtarbeid.

Het huidige (weinig gebruikte want procedureel te complexe) systeem van de “werkgeversgroepering” wordt opnieuw onder het licht gehouden, hetgeen interessant kan zijn om verboden terbeschikkingstelling van personeel te vermijden.

De regering zal de loonnorm (zijnde de beperking van de mogelijkheid om de lonen te verhogen) behouden, maar wil wel de koopkracht van werknemers verhogen via sociale en fiscale maatregelen. Alternatieve loonvoordelen zouden eerder plaats moeten maken voor verloning in geld. Alle nieuwe bedrijfswagens zullen tegen 2026 emissievrij moeten zijn en het mobiliteitsbudget zal verder gestimuleerd worden. Werknemers die met de fiets naar het werk komen, zullen (na sociaal overleg) een fietsvergoeding ontvangen.

Er zal ook worden onderzocht of er bijkomende maatregelen kunnen worden genomen om het maatschappelijk en economisch potentieel van thuis- en telewerk verder te realiseren. Er wordt wel nagedacht over de mogelijkheid om te “deconnecteren” van het werk en de verwachtingen ten aanzien van werknemers om beschikbaar te zijn in de vrije tijd.

Tot slot blijft de regering, zoals verwacht, inzetten op controles op de naleving van de sociale wetgeving. Prioriteit blijft de strijd tegen de sociale dumping en fraude. Maar ook schijnwerknemerschap en schijnzelfstandigheid zullen verder worden aangepakt.  

Bouwrecht

In het kader van administratieve vereenvoudiging voor bedrijven wil de regering een elektronische werfmap uitwerken voor de bouwsector.

Publiek recht en overheidsopdrachten

De beoogde administratieve vereenvoudiging wordt ook doorgezet naar overheidsopdrachten. De regering wil de administratieve lasten voor ondernemingen afbouwen door het implementeren van snellere vergunningsprocedures en ‘smart contracts’, met respect voor de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Daarnaast zal de regering er ook voor zorgen dat overheidsopdrachten toegankelijker worden voor kmo’s, onder andere door de opname van ethische, sociale en milieuclausules, door het vergroten van het bewustzijn bij aanbesteders en door de administratieve lasten te verminderen.

De Regie der Gebouwen zal worden omgevormd tot een professioneel geleid vastgoedbedrijf voor de Federale overheid, op basis van de jaarrapporten van het Rekenhof. Alles moet efficiënter, sneller en transparanter. Dat geldt ook voor de wet op de overheidsopdrachten die zal worden geëvalueerd en aangepast. In samenhang daarmee zal de regering ook trachten om de doorlooptijd van procedures bij de Raad van State te verkorten, om zo bestuursgeschillen sneller te beslechten en de rechtszekerheid te bevorderen.

Omgevingsrecht

De regering gaat uitgebreid in op haar klimaat- en energiedoelstellingen. Een eerste kerndoelstelling is de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% tegen 2030. In samenhang daarmee heeft de regering een transitie naar een duurzaam energiesysteem voor ogen en wil ze verder inzetten op de voorbereiding van de uitvoering van het CRM (CapaciteitsRemuneratieMechanisme). De regering houdt ook vast aan de kernuitstap, weliswaar met een slag om de arm. Daarnaast moet de productiemarkt van elektriciteit meer competitief worden, zodat de elektriciteitsprijzen dalen.

Er komt een wettelijke verankering van de specialisatie van magistraten en gerechtspersoneel op het vlak van milieumisdrijven.

Vastgoedfiscaliteit

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen zal voor het ganse Belgische grondgebied gelden. Hierover volgt nog een afzonderlijke nieuwsbrief.

Verzekeringsrecht

De regering kondigt aan te zullen zorgen voor wettelijke minimale contractvoorwaarden voor de belangrijkste verzekeringen, zoals de verplichte autoverzekering. Hiervoor zal de toepasselijke wetgeving vereenvoudigd worden. Het doel is om consumenten voldoende bescherming te bieden bij alle verzekeringsproducten en om prijsvergelijking te vergemakkelijken. Er worden online tariefsimulatoren en vergelijkingsmodules ontwikkeld voor de belangrijkste bank- en verzekeringsproducten. Het recht om vergeten te worden in het verzekeringsrecht zal ook worden aangescherpt.

Ondernemingsrecht

De regering wil verdere maatregelen nemen tegen betalingsachterstand door een evaluatie en eventuele aanscherping van de wetgeving rond betalingstermijnen.

Heel wat maatregelen beogen een gunstig ondernemersklimaat te scheppen, zoals regels omtrent winkeldiefstal, aanmoediging van ondernemerschap door vrouwen en mensen met een migratieachtergrond en het sociaal statuut van artiesten. Verder wil de regering werken aan een efficiënte en performante douane met het oog op internationalisering van kmo’s, meer export en aantrekkelijke havens. De mogelijkheid zal worden onderzocht om een wet ter bescherming van de landbouwprijzen aan te nemen en de regering wil haar steun versterken voor het coöperatieve model, zoals dat recent is opgenomen in het nieuwe WVV.

Het regeerakkoord wijdt ook een aantal pagina’s aan het consumenten- en concurrentiebeleid. Digitalisering is daarbij een belangrijk punt. Wetgeving over privacy en faire behandeling moet de consument beschermen in de digitale wereld. Het regeerakkoord vermeldt ook meer specifieke topics zoals consumentenbescherming in de financiële dienstverlening, het waarborgen van consumentenrechten inzake door Covid-19 geannuleerde reizen, de bestrijding van overmatige schuldenlast, de energie- en telecomsector en geschillenbeslechting door de ombudsdiensten. De regelgeving rond class actions zal worden geëvalueerd.

In het domein van mededinging wil de regering meer slagkracht geven aan de Belgische Mededingingsautoriteit en deze meer betrekken bij de uitwerking van pro-concurrentiële regelgeving. De regering zal ook inzetten op een sterke economische inspectie.

Ten slotte kondigt de nieuwe regering aan dat ze de hervorming van het economisch recht verder zal zetten, zodat het ondernemingsbegrip ook een aanknopingspunt wordt voor het mededingings- en marktpraktijkenrecht.     

Justitie

Er wordt ingezet op een justitieel apparaat met meer mensen en middelen. De verdere informatisering van Justitie is een speerpunt. Er komen eenheidsloketten voor vlottere toegang tot gerechtelijke dossiers door burgers en ondernemingen. Professionelen van het recht krijgen een digitale toegang tot de justitiële dossiers waarin ze betrokken zijn, uiteraard rekening houdende met de wetgeving en principes inzake de bescherming van het privéleven, het geheim van het onderzoek en de procedureregels. Ook de archieven worden gedigitaliseerd. De gerechtelijke achterstand zou mede daardoor worden weggewerkt, alsook door efficiëntere procedures en door het promoten van alternatieve geschillenoplossingen.

De regering werkt ook verder aan de hervorming van het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe structuur van dit Wetboek werd reeds vastgelegd en treedt in werking in november 2020, maar de inhoud moet nog verder worden ingevuld. O.m. voor het verbintenissenrecht liggen reeds teksten klaar die onmiddellijk door de regering besproken kunnen worden.

***

We zijn benieuwd wat hiervan uiteindelijk allemaal concreet zal worden gerealiseerd en zullen u daarover uiteraard stipt op de hoogte houden.

Indien u intussen al vragen zou hebben, kan u uiteraard steeds contact opnemen met de celhoofden van onze vakgroepen of met uw contactpersoon bij Schoups.