Overheidsopdrachtenreglementering door Ministerraad “gerepareerd”.

Overheidsopdrachtenreglementering door Ministerraad “gerepareerd”.

Op 21 februari 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten in uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.
 
Dit zogenaamde “reparatieKB” past de koninklijke besluiten aan die in de periode 2011-2013 werden uitgevaardigd om de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 in werking te laten treden. De nieuwe wijzigingen hebben voornamelijk tot doel tegemoet te komen aan een aantal praktische wijzigingen die zich tussen 2011 en vandaag hebben voorgedaan.
 
Met het reparatieKB worden bijvoorbeeld nieuwe Europese aankondigingsmodellen geïntroduceerd. Ter bevordering van de  administratieve vereenvoudiging op het vlak van het onderzoek van de persoonlijke toestand van kandidaat-inschrijvers wordt het principe van de verklaring op erewoord toegepast. Concreet geldt voortaan in procedures die in één fase verlopen (i.e. zonder voorafgaandelijke selectie) dat het indienen van een offerte moet worden gezien als een verklaring op erewoord dat men zich niet in een van de opgesomde uitsluitingsgevallen bevindt, mits deze gegevens voor de aanbestedende overheid elektronisch toegankelijk zijn (bijv. RSZ en fiscale gegevens).
 
Daarnaast beoogt het reparatieKB een aantal vormelijke en inhoudelijke gebreken te remediëren en een aantal onduidelijkheden weg te werken. Zo verduidelijkt het reparatieKB dat afwijkingen in offertes van de bepalingen van de opdrachtdocumenten betreffende de prijzen, termijnen en technische specificaties niet per definitie leiden tot een substantiële onregelmatigheid van de offertes. Dit is enkel het geval in de mate dat de voormelde bepalingen een essentieel karakter hebben. Wanneer dit essentieel karakter ontbreekt, is er dus sprake van een niet-substantiële onregelmatigheid.
 
De begrippen "substantiële onregelmatigheid" en "niet-substantiële onregelmatigheid" worden voor het eerst ook letterlijk benoemd in het reparatieKB. Daarboven geeft het reparatieKB duiding over de gevolgen van beide onderscheiden vormen van onregelmatigheid van offertes. De offerte is nietig en wordt bijgevolg geweerd als ze substantieel onregelmatig is. De aanbestedende overheid heeft dan geen ruimte om te oordelen over de sanctie voor de onregelmatigheid die is begaan. Wanneer de onregelmatigheid van de offerte daarentegen niet substantieel is omdat ze geen betrekking heeft op de schending van een essentiële bepaling of vormvoorschrift, kan de aanbestedende overheid die offerte nietig verklaren. Zij is daartoe echter niet verplicht en beschikt dus over een appreciatiemarge.
 
Bepaalde praktische knelpunten zoals de betalingstermijn, de verificatieperiode en de wijze waarop opdrachten kunnen worden gewijzigd worden met dit reparatieKB niet opgelost en zullen wellicht in een volgende reparatieronde worden aangepakt.
 
Wordt vervolgd…