Nieuwe Europese overheidsopdrachtlijnen – meer aandacht voor sociale en groene gunningscriteria, meer nadruk op innovatie en zorg voor KMO’s, specifieke richtlijn voor concessies

Nieuwe Europese overheidsopdrachtlijnen – meer aandacht voor sociale en groene gunningscriteria, meer nadruk op innovatie en zorg voor KMO’s, specifieke richtlijn voor concessies

Op 15 januari 2014 heeft het Europees parlement de opvolgers aangenomen voor de gekende richtlijnen 2004/17 (speciale sectoren) en 2004/18 (klassieke sectoren). De stemming in het Europees parlement vormde het sluitstuk van de hervorming van het Europees wettelijk kader dat de gunning van Europese overheidsopdrachten in een gestroomlijnd keurslijf doet passen. Deze hervorming was door de Europese Commissie op 20 december 2011 ingezet met voorstellen van nieuwe richtlijnen. Gedurende iets meer dan twee jaar werd over deze voorstellen nagedacht en gedebatteerd. Na een reeks voorgestelde argumenten, nam het Europees parlement op 15 januari 2014 uiteindelijk de finale tekst aan.
 
Naast een vernieuwing van het wettelijk kader voor de gunning van overheidsopdrachten in de klassiek en speciale sectoren, heeft het Europees parlement (voor het eerst) ook voorzien in een derde richtlijn die het wettelijk kader regelt voor de toekenning van concessies van diensten.
 
De voornaamste veranderingen die de nieuwe richtlijnen nastreven zijn, volgens het Europees Parlement [1]:
  • Aanbestedende entiteiten worden bij de keuze van de gunningscriteria aangemoedigd om meer aandacht te hebben voor gunningscriteria die betrekking hebben op het milieu, sociale aspecten, innovatie en zgn. levenscycluskosten
  • Er komt een nieuwe gunningsprocedure, het zgn. innovatiepartnerschap. Deze gunningsprocedure moet toelaten dat een aanbestedende overheid en een gekozen partner samen een nieuwe, innovatieve oplossing voor een specifiek probleem zoeken
  • Bestaande gunningsprocedures worden vereenvoudigd
  • Om sociale dumping tegen te gaan, worden de regels betreffende onderaanneming en abnormaal lage prijzen strenger
  • Aanbestedende entiteiten worden aangemoedigd om een overheidsopdracht zo veel mogelijk op te delen in percelen. Op die manier moet de toegang voor KMO’s tot de opdracht verzekerd blijven
  • Een volledig nieuwe richtlijn wordt gewijd aan de verlening van concessies
 
De drie richtlijnen zijn thans nog niet gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De drie richtlijnen zullen 20 dagen na hun publicatie in werking treden. Vervolgens beschikken de lidstaten over 24 maanden om de richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving.
 
Voor België betekent dit concreet dat het thans geldende wettelijk kader voor de gunning van overheidsopdrachten aan de nieuwe richtlijnen zal moeten worden aangepast tegen – uiterlijk – de eerste helft van 2016. Aangezien de (nieuwe) Belgische overheidsopdrachtenreglementering pas op 1 juli 2013 in werking is getreden en nog verschillende KB’s nodig zijn voor de reparatie van dit kader, lijkt het er sterk op dat de huidige Belgische overheidsopdrachtenreglementering geen lang leven beschoren zal zijn.

[1]http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32386/html/New-EU-procurement-rules-to-ensure-better-quality-and-value-for-money