DAC6: uitstel aangifteplicht en progressief boetesysteem

DAC6: uitstel aangifteplicht en progressief boetesysteem

In een vorige nieuwsbrief informeerden wij u reeds over de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies in het kader van de zogenaamde ‘DAC6’-richtlijn1.

Wij kunnen u hieronder verder informeren over het uitstel van de meldingsplicht en de sancties bij niet-naleving.

Op een koninklijk besluit over hoe de formaliteiten precies moeten worden nageleefd (zoals bijvoorbeeld de formulieren die gebruikt moeten worden) is het nog wachten.

Uitstel meldingsplicht

De wet treedt in werking op 1 juli 2020. In principe was de meldingsplicht dus onverkort van toepassing voor constructies waarvan de eerste stap vanaf dat moment wordt gezet (de “nieuwe constructies”).

De intermediair, en de relevante belastingplichtige bij gebreke aan intermediair, moet de melding doen binnen de 30 dagen vanaf de dag dat een constructie beschikbaar is gesteld voor implementatie, gereed is voor implementatie of vanaf de eerste stap van implementatie van de voormelde constructie.

Indien de intermediair werkt met “marktklare constructies” is hij verplicht driemaandelijks een periodiek verslag op te stellen over nieuwe inlichtingen betreffende deze marktklare constructies.

De wet voorziet daarnaast in een retroactieve toepassing voor constructies waarvan de eerste stap is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 (de “bestaande constructies”). Belastingplichtigen en intermediairs moesten deze constructies aanvankelijk tegen 31 augustus 2020 melden.

Gelet op de op de coronacrisis, hebben de EU-lidstaten in onderling akkoord besloten om de hierboven vermelde termijnen met 6 maanden uit te stellen:

  • De bestaande constructies moeten uiterlijk gemeld worden tegen 28 februari 2021;
  • Voor de nieuwe constructies begint te termijn van 30 dagen pas te lopen vanaf 1 januari 2021;
  • Een eerste periodiek rapport over een marktklare constructie moet uiterlijk 30 april 2021 gerapporteerd worden.

Sancties

In geval van niet-naleving, wordt in eerste instantie een opsplitsing gemaakt tussen het onvolledig verstrekken van informatie en het niet of laattijdig verstrekken van informatie:

Een onvolledige melding wordt beteugeld met een boete van 1.250,00 EUR tot 12.500,00 EUR. Indien er sprake is van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden bedraagt de boete 2.500,00 EUR tot 25.000,00 EUR;

Geen melding of een laattijdige melding wordt beteugeld met een boete van 5.000,00 EUR tot 50.000,00 EUR. Indien er sprake is van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden bedraagt de boete 12.500,00 EUR tot 100.000,00 EUR.

De “schaal” van de sancties wordt nog verder verfijnd. In dat verband werd recent een koninklijk besluit2 gepubliceerd waarin de bedrag van deze sancties verder bepaald wordt, met name aan de hand van een tabel die rekening houdt met het recidief karakter van de inbreuk. Deze tabel kan u hier raadplegen.

Europese richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 tot “wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies; Wet van 12 december 2019 tot omzetting van richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

Koninklijk besluit dd. 20 mei 2020 tot uitvoering van de artikelen 18, 31, 33 en 47 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.