Coronavirus: tijdelijke werkloosheid nu toch ook voor nieuwe werknemers

Coronavirus: tijdelijke werkloosheid nu toch ook voor nieuwe werknemers

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" of contacteer Sara Cockx en Sara Mannaerts.

In het kader van de coronacrisis, heeft de Belgische overheid recent een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid ingevoerd, gelet op de grote hoeveelheid aanvragen sinds de aanvang van de corona-maatregelen. In een eerdere nieuwsbrief, lichtten we deze “corona-procedure” reeds toe.

In dit verband was het tot voor kort zo dat tijdelijke werkloosheid niet kon ingeroepen worden voor nieuw aangeworven werknemers, zelfs niet indien deze reeds waren aangeworven vóór de crisis. Het standpunt van de RVA was immers dat een schorsing van de arbeidsovereenkomst door tijdelijke werkloosheid, slechts mogelijk is van zodra de arbeidsovereenkomst werd aangevat.

Afgelopen vrijdag heeft de RVA hierover echter haar standpunt gewijzigd, na een beslissing van de Minister van Werk. In bepaalde gevallen is het nu toch mogelijk om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor de werknemers die reeds aangeworven waren vóór de coronacrisis, maar hun tewerkstelling nog niet hebben aangevat, bijvoorbeeld omdat zij nog een opzeggingstermijn moesten presteren bij hun vorige werkgever.

Een onderscheid hierbij moet worden gemaakt tussen de arbeidsovereenkomsten getekend vóór 13 maart 2020 (de dag dat de eerste corona maatregelen werden ingevoerd) en de overeenkomsten getekend na 13 maart.

  • Contracttekening voor 13 maart: Tijdelijke werkloosheid is nu in principe wel mogelijk voor deze werknemers. Beide partijen moeten wel te goeder trouw zijn, en hun goede trouw desgevallend ook kunnen bewijzen. Een voorbeeld van dergelijk bewijs is onder meer een Dimona aangifte betreffende een tewerkstelling in de toekomst, daterend van voor 13 maart.
  • Contracttekening na 13 maart: Tijdelijke werkloosheid voor deze werknemers is in principe nog steeds niet mogelijk, tenzij voldaan aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden:
    • In de onderneming wordt nog op regelmatige basis gedeeltelijk gewerkt;
    • De indiensttreding is nodig omwille van bedrijfsorganisatorische redenen, zoals de vervanging van een noodzakelijke werknemer.

Antidatering van arbeidsovereenkomsten is uiteraard ten allen tijde verboden. 

Bron: FAQ Corona document van de RVA