Coronavirus: sociale verkiezingen worden uitgesteld

Coronavirus: sociale verkiezingen worden uitgesteld

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" of contacteer Sara Cockx (hoofd vakgroep arbeidsrecht) en Sara Mannaerts (auteur) indien u vragen heeft over dit onderwerp.

Vorige week werd reeds aangekondigd dat de sociale verkiezingen, die normaal in de periode van 11 tot 24 mei van dit jaar zouden plaatsvinden, zullen worden uitgesteld ten gevolge van de coronacrisis. Zo werd informeel overeengekomen door de verschillende sociale partners in de Groep van 10.

Afgelopen dinsdag, op 24 maart 2020, heeft nu ook de Nationale Arbeidsraad (NAR), op verzoek van de Groep van 10, zich akkoord verklaard met een uitstel van de sociale verkiezingen, en daarbij aansluitend een schorsing van de huidige verkiezingsprocedure. 

Meer bepaald stellen zij onder meer de volgende regels voor aan de Minister van Werk, die deze nog in een officieel wettelijk en regelgevend kader zal moeten vastleggen: 

 • De huidige sociale verkiezingsprocedure 2020 wordt geschorst vanaf dag X+36 in de verkiezingskalender. 
 • De uitgestelde sociale verkiezingen worden georganiseerd in de periode van 16 tot 29 november 2020, afhankelijk van de hoe de corona-crisis zich verder ontwikkeld. Rekening houdend met deze nieuwe data, zal vervolgens een nieuwe verkiezingskalender vanaf dag X+36 dienen te worden opgesteld.
 • In de huidige stand van de procedure betekent dit concreet het volgende:  
  • De kandidatenlijsten moeten nog worden ingediend, met name voor dag X+35, of nog, ten laatste voor 30 maart 2020 (zie huidige verkiezingskalender). Een uitzondering is van toepassing voor de ondernemingen die later zijn opgestart of die een vertraging hebben opgelopen. Voor hen kan het voorvallen dat dag X+35 nog na 30 maart 2020 plaatsvindt. 
  • Aangezien de kandidatenlijst bekend zijn, is de occulte beschermingsperiode in principe voorbij. Meer info over deze periode in één van onze vorige nieuwsbrieven. Zoals toegelicht in deze nieuwsbrief, bestaat er echter in bepaalde gevallen toch nog een ontslagrisico na dag X+35, omdat dat bepaalde kandidaten kunnen worden vervangen tot en met dag X+76. Dit zou in de huidige omstandigheden betekenen dat de werkgevers een bijzonder lange periode van onzekerheid tegemoet gaan. De NAR voorziet hierover echter uitdrukkelijk dat de ontslagbescherming voor deze “vervangers” pas van toepassing zou zijn van de 36e dag voor de herneming van dag X+36. 
  • De kandidatenlijsten zullen pas na de schorsing moeten worden aangeplakt of elektronisch ter beschikking worden gesteld. 
  • Indien zou blijken dat er, op dag X+35, geen kandidatenlijsten zijn ingediend, kan de onderneming beslissen om de procedure stop te zetten. Eventuele beroepen tegen deze stopzetting, zijn echter ook pas mogelijk na de schorsing. 
 • De huidige overlegorganen blijven gewoon verder bestaan, tot aan de datum van de uitgestelde sociale verkiezingen. 
 • De voorwaarden voor verkiesbaarheid zullen na de schorsing nog steeds worden beoordeeld op basis van de datum Y. 

In tussentijd, verbinden de werkgevers en de vakbonden zich er uitdrukkelijk toe om geen kandidaten onder druk te zetten, alsook om de verkiezingscampagnes tijdens de periode van schorsing stop te zetten.  
De NAR vraagt de regering om het wetgevend en regelgevend kader zo snel mogelijk goed te keuren, zodat aan alle betrokken partijen de nodige rechtszekerheid kan worden geboden.

Klik hier voor het volledige advies van de NAR.