Mobiliteitsvergoeding vernietigd door Grondwettelijk Hof

Mobiliteitsvergoeding vernietigd door Grondwettelijk Hof

In een recent arrest van 23 januari 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de mobiliteitsvergoeding (of “cash for car”) vernietigd. Wel zullen de gevolgen ervan in werking blijven tot het einde van dit kalenderjaar.

Met de inwerkingtreding van de wet van 30 maart 2018 “betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding” konden werkgevers een zogenaamde mobiliteitsvergoeding of “cash for car” regeling invoeren in hun onderneming. Met dit systeem hadden werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen afstaan in ruil voor een licht belastbare vergoeding. Het werd echter al snel duidelijk dat de nieuwe regeling in de praktijk weinig succes kende, zo lichtten we reeds toe in een eerdere nieuwsbrief. In het eerste jaar na de inwerkingtreding van de wet werden slecht 65 op 100.000 bedrijfswagens ingeruild voor de mobiliteitsvergoeding, volgens cijfers van Acerta. Dit leek onder meer te wijten aan het gegeven dat een werknemer, die koos voor de mobiliteitsvergoeding in plaats van zijn bedrijfswagen, volledig zelf dient in te staan voor al zijn privé én professionele verplaatsingen.

Nu blijkt dat ook het Grondwettelijk Hof geen voorstaander is van de regeling. In het arrest van 23 januari 2020, waarin de mobiliteitsvergoeding wordt vernietigd, concludeert het Hof dat zowel de algemene opzet, alsook bepaalde concrete aspecten van de regeling, een probleem vormen in het kader van de Belgische grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie.

Volgens het Hof is het onderscheid tussen de werknemers die van de licht belastbare vergoeding kunnen genieten (in ruil voor hun bedrijfswagen) enerzijds, en de werknemers die een netto loon onderworpen aan de gewoonlijke sociale zekerheidsbijdragen en belastingen krijgen uitbetaald, niet voldoende gemotiveerd. Verder argumenteert zij onder meer dat de regeling het fileprobleem op de Belgische wegen niet zal verhelpen, omdat werknemers nog altijd zelf een wagen kunnen aankopen met de mobiliteitsvergoeding die zij ontvangen.

Wie momenteel toch reeds gebruik maakt van de mobiliteitsvergoeding, kan van de regeling genieten tot het einde van dit jaar. Op 31 december 2020 zullen de gevolgen van de Wet mobiliteitsvergoeding pas definitief vernietigd worden.

De Wet betreffende de invoering van het mobiliteitsbudget daarentegen, die in werking is getreden op 1 maart 2019, blijft momenteel gewoon in werking. Ook van deze regeling is tot op heden echter nog bijzonder weinig gebruik gemaakt. Het is nu afwachten of de politiek van de gelegenheid gebruik zal maken om beide regelingen te verbeteren…

Voor meer informatie over het mobiliteitsbudget, kan u ook onze eerdere nieuwsbrief raadplegen.

Contacteer Sara Cockx (celhoofd Arbeidsrecht) of Sara Mannaerts (auteur) indien u vragen heeft over dit topic.