21/11/2019 Dave Mertens gaf een seminarie over de "Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten”.

21/11/2019 Dave Mertens gaf een seminarie over de "Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten”.

Op donderdag 21 november 2019 organiseerde onze vakgroep Ondernemingsrecht een namiddag seminarie met als titel: “Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten”.

Klassiek geldt naar Belgisch recht de stelregel dat de contractvrijheid tussen ondernemingen vrijwel absoluut is. Dit uitgangspunt werd volledig op de helling gezet door de wet van 4 april 2019 (BS 24 mei 2019). De nieuwe wet voert op drie vlakken wijzigingen in van het Wetboek Economisch Recht, namelijk m.b.t. misbruik van economische afhankelijkheid (Boek IV), onrechtmatige bedingen (Boek VI) en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (Boek VI). Telkens wordt de grens met het consumentenrecht verder uitgevlakt. Het eerste luik (Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen) trad al in werking op 1 september 2019.

Het ene en het andere kan een grote impact hebben in de B2B-relatie. Enerzijds biedt de nieuwe wet heel wat extra munitie aan m.n. ‘zwakkere’ contractspartijen om, bijvoorbeeld, bezwarende bedingen (bv. niet-concurrentie), de allocatie van kosten en risico’s, eenzijdig opgelegde of opgedrongen (contract)wijzigingen of contractweigeringen aan te vechten. Anderzijds laten de nieuwe regels bijzonder veel ruimte voor interpretatie en feitelijke beoordeling. Deze poging van de wetgever om vermeende ‘misbruiken’ aan te pakken, dreigt zo toch vooral aanleiding te zullen geven tot rechtsonzekerheid en bijkomende geschillen. Dit temeer nu de wettelijke bescherming uitdrukkelijk niet beperkt is tot KMO’s of (andere) ‘zwakkere’ ondernemingen. Evenmin gelden de regels enkel voor welbepaalde sectoren of (inter)nationale situaties. Elke onderneming die in België actief is wordt dus met een nieuwe juridische realiteit geconfronteerd.

In dit seminarie ging mr. Dave Mertens in detail in op de nieuwe regels en de mogelijke impact ervan op de rechtspraktijk. Mede aan de hand van praktische voorbeelden kreeg men een helder zicht op het grote potentieel én de verregaande risico’s voor elke ondernemer en rechtspraktizijn.