Inwerkingtreding wetgeving overheidsopdrachten 01.07.2013

Inwerkingtreding wetgeving overheidsopdrachten 01.07.2013

Op 5 juni 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbesluiten ervan (1).

Zoals reeds aangekondigd in onze nieuwsbrief van 3 april 2013 treden de volgende bepalingen op 1 juli 2013 in werking:

de bepalingen van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 die nog niet in werking zijn getreden (2);

de bepalingen van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 die nog niet in werking zijn getreden (3);

het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012;

het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (4);

het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau die nog niet in werking zijn getreden (5).

Dit KB doet het basiskader van de nieuwe regelgeving in werking treden voor alle overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken die vanaf 1 juli 2013 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen, alsook voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking vanaf die datum deelnemers worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte indienen.

Voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken die zowel op Europees als op Belgisch niveau worden bekendgemaakt, geldt als aanvangspunt de datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Tot slot worden met het KB van 2 juni 2013 enkele huidige uitvoeringsbesluiten opgeheven vanaf 1 juli 2013, zoals het KB van 26 september 1996 met als bijlage de algemene aannemingsvoorwaarden (6).

(1) Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan, BS 5 juni 2013.
(2) Artikel 1 KB 2 juni 2013.
(3) Artikel 2 KB 2 juni 2013.
(4) Artikel 3 KB 2 juni 2013.
(5) Artikel 4 KB 2 juni 2013.
(6) Bijvoorbeeld: het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, etc.