De Vlaamse wetgever voert een verplicht asbestinventarisattest in

De Vlaamse wetgever voert een verplicht asbestinventarisattest in

In het kader van milieubeleid heeft het Vlaams Parlement het Decreet van 20 maart 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen goedgekeurd.

De Vlaamse wetgever voert hiermee onder meer een verplicht asbestinventarisattest in. Concreet moet elke eigenaar van een (toegankelijke) ‘constructie met risicobouwjaar’, zijnde met bouwjaar 2000 of ouder, uiterlijk op 31 december 2031 over een geldig asbestinventarisattest beschikken. De asbestinventaris dient te worden opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Na ingave in de daartoe bestemde databank wordt het asbestinventarisatieattest afgeleverd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dit attest vermeldt minstens de geldigheidsduur, de datum, de unieke code en de gegevens die de asbestinventaris bevat.

De Vlaamse Regering dient de nadere uitvoering inzake het asbestinventarisattest alsook de inwerkintreding ervan vooralsnog vast te stellen. Ook is het de bedoeling om de asbestinventaris voor woningen in de toekomst op te nemen in de digitale Woningpas.

Aan deze inventarisatieverplichting is in het Decreet een informatieplicht verbonden. Bij het sluiten van een onderhandse overeenkomst tot overdracht van een constructie met risicobouwjaar moet de eigenaar de inhoud van het asbestinventarisattest aan de kandidaat-verwerver meedelen. De onderhandse overeenkomst bevat de melding van deze voorafgaandelijk mededeling, alsook de datum, samenvattende conclusie en de unieke code van het attest. In de authentieke akte vermeldt de notaris dit eveneens. Ingeval van appartementsmede-eigendom wordt zowel voor de gemeenschappelijke delen als voor elk privédeel een asbestinventarisattest uitgereikt en meegedeeld. De verwerver kan de nietigheid van de overdracht vorderen indien deze verplichtingen niet correct zijn nagekomen, tenzij hij verzaakt heeft hieraan in de authentieke akte. De regeling hier is analoog met deze m.b.t. het bodemattest en stedenbouwkundige informatie.

Ook bij de verhuring van een toegankelijk constructie met risicobouwjaar geldt een informatieplicht. De verhuurder zal bij het aangaan van de huur een kopie van het asbestinventarisattest moeten meedelen aan de huurder. Als het attest nog niet beschikbaar is bij het aangaan van de huurovereenkomst, wordt het binnen een termijn van één maand na de datum van het asbestinventarisattest overhandigd.

Verder geldt voor eigenaars van publieke constructies een verwijderingsplicht voor bepaalde asbesthoudende materialen tegen 2034, alsook een verplichting om constructies met risicobouwjaar volledig asbestveilig te maken tegen 2040.

Voor meer informatie kunt u Ewoud Willaert en Gertjan Van Hoeyweghen (auteurs) contacteren.