Multi-reparatie-KB Overheidsopdrachten

Multi-reparatie-KB Overheidsopdrachten

Op 18 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad een multi-reparatie-KB inzake de regelgeving overheidsopdrachten.[1] Het besluit wijzigt zowel enkele bepalingen i.v.m. de gunning van overheidsopdrachten uit koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (hierna: “KB Plaatsing) als enkele artikelen m.b.t. de uitvoering van de opdracht uit het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (hierna: “AUR). Daarnaast worden eveneens enkele kleinere correcties doorgevoerd aan de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (Rechtsbeschermingswet) en worden enkele andere verwante koninklijke besluiten terminologisch op dezelfde lijn gebracht met de rest van de overheidsopdrachtenreglementering.

De voornaamste wijzigingen aan de AUR en het KB Plaatsing kunnen als volgt worden samengevat.

_______________
[1] Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessie, BS 28 april 2018

AUR

i. Inzake wijzigingen aan de opdracht worden de artikelen 38/1 (aanvullende werken/diensten/leveringen), 38/2 (onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder) en 38/19 AUR (publicatieverplichting) eveneens van toepassing gemaakt op de opdrachten die werden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt vóór 30 juni 2017, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, nog vóór die datum werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

ii. Ook afwijkingen op de artikelen 38/9 en 38/10 AUR (claims wegens onvoorziene omstandigheden) die niet uitdrukkelijk en afdoende gemotiveerd worden in het bestek worden voor niet geschreven gehouden.

iii. De borgtocht kan niet gelijkgesteld mag worden met een garantie op eerste verzoek: de in het kader van artikel 44 AUR door de opdrachtnemer opgeworpen verweermiddelen dienen in overweging genomen te worden. Daarentegen mag bij gebreke aan tijdig geformuleerde verweermiddelen de door de aanbesteder aangesproken borginstelling niet het voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtnemer eisen.

iv. Aan artikel 38/12 AUR wordt een hypothese toegevoegd waarbij de opdrachtnemer in bepaalde gevallen geen aanspraak kan maken op schadevergoeding omwille van schorsingen op bevel van de aanbesteder. Naast ongunstige weersomstandigheden mag de schorsing evenmin te wijten zijn aan “andere omstandigheden waaraan de aanbesteder vreemd is waardoor de opdracht, naar oordeel van de aanbesteder, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden verdergezet”.

KB-Plaatsing

i. De datum vanaf wanneer verplicht gebruik moet worden gemaakt van het elektronisch UEA is voortaan vastgesteld op 18 april 2018.

ii. De aanbestedende overheid beschikt thans ook over de mogelijkheid om een vertaling te vragen van de door de inschrijver overgemaakte documenten en informatie wanneer deze in een andere landstaal werden opgesteld.

iii. De evaluatie van de offertes moet alleen gebeuren met inbegrip van de belasting op de toegevoegde waarde wanneer deze belasting een kost met zich meebrengt voor de aanbesteder.

iv. Het attest dat wordt afgeleverd door de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid m.o.o. controle van de uitsluitingsgrond m.b.t. fiscale en sociale schulden slaat voortaan op het laatste vervallen kalenderkwartaal vóór de limietdatum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes.

v. In het licht van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen wordt in diverse artikelen de draagwijdte van het “uiterste tijdstip” tot indiening van een offerte of aanvraag tot deelneming verduidelijkt.

Voor verdere toelichting kan u doorklikken op de afzonderlijke links hiernaast.