Beroep tegen vergunning mogelijk zonder deelname aan openbaar onderzoek

Beroep tegen vergunning mogelijk zonder deelname aan openbaar onderzoek

De Codextrein voerde een belangrijke beperking in van de toegang van belanghebbende derden tot het administratief beroep en het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. ‘De leden van het betrokken publiek’ (behoudens enkele uitzonderingen) hadden enkel toegang tot het administratief beroep en het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, indien zij deelnamen aan het openbaar onderzoek, middels het indienen van een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar (wijziging in de artikelen 53 en 105 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning ingevoerd met de artikelen 133, 2° en 151, 3° van het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving).

Met zijn arrest nr. 46/2019 van 14 maart 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze beperking van de toegang tot het (administratief) beroep nu vernietigd wegens schending van het recht op toegang tot de rechter (artikel 13 Grondwet). Dit recht moet met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aan eenieder worden gewaarborgd.

Het Hof was van oordeel dat:“De beperking, in beginsel, van dat recht, voor de leden van het betrokken publiek, tot diegenen die in het kader van het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaar, standpunt of opmerking hebben ingediend, (…) niet evenredig is met de door de decreetgever nagestreefde doelstelling die in essentie erin bestaat de bestuurlijke geschillenbeslechting te stroomlijnen en te versnellen” (overweging B.5.6)."

Het belang van dit arrest is groot voor de praktijk. Het gevolg zal zijn dat belanghebbende derden wel een beroep zullen kunnen indienen tegen een vergunningsbeslissing, ook al zouden deze geen bezwaarschrift hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Het valt nog af te wachten hoe de Vlaamse wetgever op dit arrest zal reageren en of er al dan niet een nieuwe beperkende regeling zal komen.

Het volledige arrest leest u hier

Heeft u vragen over deze materie? Contacteer Kristof Hectors (hoofd vakgroep omgevingsrecht en auteur) of Céline Bimbenet (auteur).