Resultaatsbonus cao 90: nieuwe verplichte modelformulieren

Resultaatsbonus cao 90: nieuwe verplichte modelformulieren

Vanaf 1 januari 2019 zijn de nieuwe verplichte modelformulieren voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (“de bonusplannen”) van toepassingen. Deze nieuwe modelformulieren vloeien voort uit cao nr. 90/3 die door de Nationale Arbeidsraad op 27 november 2018 werd gesloten. Er zijn een aantal grote wijzigingen doorgevoerd.

Ten eerste zullen alle cao’s en toetredingsaktes die ondertekend worden vanaf 1 januari 2019 en die voorzien in een resultaatsbonusplan moeten worden opgesteld volgens de nieuwe modelformulieren. Deze nieuwe modelformulieren zijn beschikbaar op de website van de FOD WASO (klik hier).

Dit houdt concreet in dat bonusplannen die reeds ondertekend zijn vóór 1 januari 2019 en volgens een oud modelformulier zijn opgesteld niet hoeven te worden gewijzigd. Echter, als het gaat om verlengingen van bonusplannen volgens het oude modelformulier, dan zal u deze moeten opstellen volgens het nieuwe modelformulier als de ondertekening van de verlenging na 1 januari 2019 plaatsvindt.

Ter herinnering: bonusplannen moeten steeds op de griffie neergelegd worden alvorens één derde van de referteperiode verstreken is. Indien u bijvoorbeeld als referteperiode het kalenderjaar neemt, dan zal het bonusplan voor 2019 (referteperiode 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2019) ten laatste op 30 april 2019 moeten worden neergelegd bij de griffie.

Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om bonusplannen elektronisch in te dienen via de website van de FOD WASO (de zogenaamde “e-bonus”). Dit zal stapsgewijs worden ingevoerd: in een eerste fase enkel voor toetredingsaktes, maar later ook voor ondernemings-cao’s.

Daarnaast is het niet meer verplicht om de geldigheidsduur van het bonusplan te vermelden, ongeacht of het bonusplan is ingevoerd door middel van cao of door middel van een toetredingsakte.

Wijzigingen aan te bereiken doelstellingen of niveaus hebben enkel nog betrekking op de toekomst en niet meer op de lopende of verstreken referteperiode. Deze wijzigingen moeten bij de griffie worden neergelegd voor de aanvang van de nieuwe referteperiode. Dit geldt zowel voor  ondernemings-cao’s, als voor toetredingsaktes.

De resultaatsbonussen genieten nog steeds een bijzonder sociaalrechtelijk en fiscaal regime. Voor de RSZ wordt een bonus niet als loon beschouwd voor een maximumbedrag van 3.383,00 EUR bruto (bedrag voor 2019). De werkgever zal voor de effectief toegekende voordelen onderworpen blijven aan een sociale zekerheidsbijdrage van 33%. Fiscaal gezien wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.941,00 EUR.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u Sara Cockx en Evi Dieltiens (auteurs) contacteren.