UBO-registratie uitgesteld

UBO-registratie uitgesteld

Vóór 31 maart 2019 moesten alle uiteindelijk begunstigden van Belgische rechtspersonen worden geregistreerd in het nieuwe UBO-register, dat sinds oktober operationeel is. Op 13 februari 2019 werd deze deadline uitgesteld naar 30 september 2019.

Hieronder een korte opfrissing van de hoofdlijnen:

Wat

De bestuurders van de rechtspersonen moeten de uiteindelijke begunstigde van hun vennootschap registeren. Indien zij geen, onjuiste, of onvolledige informatie opgeven, worden zij gesanctioneerd met administratieve en zelfs strafrechtelijke boetes tot 50.000,00 EUR. Na de eerste registratie, moeten de gegevens vervolgens jaarlijks bevestigd worden en ook wijzigingen moeten binnen de maand worden doorgegeven aan het register.

Wie

In het geval van vennootschappen, is de uiteindelijk begunstigde of UBO (ultimate beneficial owner) de natuurlijke persoon die:

  • rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap houdt. Daarbij geldt een percentage van 25% als een indicatie. De interpretatie van de administratie is dat iedere aandeelhouder met 25% of meer van de stemrechten of van het eigendomsbelang moet worden geregistreerd;
  • op een andere manier zeggenschap heeft over de vennootschap (alleen of samen met anderen). Dit kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.
  • behoort tot het leidinggevend personeel, indien en voor zover de beide bovenstaande criteria niet tot een UBO hebben geleid.

Voor verenigingen, stichtingen, trusts, fiducieën en gelijkaardige organisaties gelden andere criteria.

Hoe

De gegevens van de UBO worden elektronisch ingegeven in het register. Via deze link vindt u de pagina van de FOD Financiën met de nodige informatie, o.m. een link naar de toepassing waar bestuurders de gegevens van de UBO en bewijsstukken dienen in te geven en een gebruikershandleiding voor de toepassing.

Gezien de techniciteit van de procedure, verwachten we dat veel bestuurders een mandaat zullen geven om deze formaliteiten in orde te brengen. De toepassing om die volmacht te geven, vindt u via deze link.

Desgewenst kan ons kantoor u bijstaan voor de identificatie van de UBO, advies m.b.t. de elektronische mededeling, het ingeven van de UBO, etc.

Voor meer informatie of bijstand, kan u steeds een mail zenden aan UBO@schoups.be.