Algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten

Algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken regelt (1).

De ministerraad had eerder al enkele koninklijke besluiten over de plaatsing van overheidsopdrachten (2) goedgekeurd n.a.v. de (voorgenomen) wijzingen in de wetgeving (3). Het nieuwe koninklijk besluit behandelt de uitvoering van de overheidsopdrachten. In tegenstelling tot het huidige koninklijke besluit van 26 september 1996, zal het nieuwe ontwerp de algemene uitvoeringsregels en de regels van de algemene aannemingsvoorwaarden samenbrengen in één tekst.

De uitvoeringsregels worden van toepassing op:
• de overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken in de klassieke sectoren
• de overheidsopdrachten in de speciale sectoren water, energie, transport en postdiensten
• de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

De minsterraad meldt dat het ontwerp enkel de regels zal overnemen die een algemene draagwijdte hebben en die cruciaal zijn bij de uitvoering van overheidsopdrachten. De algemene uitvoeringsregels werden nauwgezet besproken door de Commissie voor de overheidsopdrachten en zullen volgens de regering een coherent geheel vormen dat rekening zal houden met de praktijk van de laatste 15 jaar. Het ontwerp wordt voor advies bij de Raad van State ingediend.

(1) Persmededeling federale regering 15 juni 2012, copyright www.presscenter.org.
(2) Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, BS 9 augustus 2011; Koninklijk Besluit van 12 september 2011 tot vaststelling, wat de procedure van de concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbepalingen ervan, alsook van de nadere toepassingsregels van die procedure, BS 23 september 2011; Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 1 februari 2012; Koninklijk Besluit van 24 januari 2012 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, alsook van de regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen voor deze opdrachten, BS 1 februari 2012.
(3) Wet van 5 augustus 2011 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, BS 29 augustus 2011; Wet van 5 augustus 2011 tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, BS 29 augustus 2011; Wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, BS 1 februari 2012; zie ook: K. LEMMENS, "Stand van zaken omzetting Europese Richtlijnen overheidsopdrachten naar Belgisch recht", TBO 2012, 13-15.