De BIBC: een Engelstalige internationale handelsrechtbank in Brussel

De BIBC: een Engelstalige internationale handelsrechtbank in Brussel

Meer dan veertig jaar na de oprichting van de arbeidsrechtbanken, maken we ons op voor de oprichting van een nieuwe Belgische rechtsprekende instantie. De Brussels International Business Court (BIBC) zal een handelsrechtbank zijn, die in het Engels internationale geschillen tussen ondernemingen zal behandelen. Op 27 april 2018 is het wetsontwerp strekkende tot oprichting van de Brussels International Business Court in tweede lezing goedgekeurd in de Ministerraad. Het wetsontwerp doorloopt nu de parlementaire weg. We geven alvast een aantal grote lijnen mee.

De oprichting van de BIBC wordt o.m. gekaderd in de toename van het internationale handelsverkeer, waarbij Engels de voertaal is, alsook in de nakende Brexit, waardoor internationale handelsbetwistingen naar verwachting zullen toenemen en een beroep op Engelse rechtbanken minder evident zal worden. Door België aantrekkelijker te maken op het vlak van justitie, wordt verhoopt om meer buitenlandse ondernemers en investeerders naar ons land te brengen. In bijvoorbeeld Nederland zijn overigens gelijkaardige tendensen waar te nemen, met de nakende oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC).

De BIBC zal een overheidsrechtbank zijn, die in het Engels zal kunnen oordelen over internationale geschillen tussen ondernemingen. Aldus wordt een alternatief voor arbitrage gecreëerd, dat daar weliswaar erg dicht tegenaan leunt. Zo wordt voor de rechtspleging in grote mate toepassing gemaakt van de UNCITRAL-modelwet inzake de internationale handelsarbitrage, waarop ook de Belgische arbitragewet van 2013 is geïnspireerd. Zoals bij arbitrage, vereist een beroep op de BIBC de instemming van alle partijen. En zoals bij arbitrage wordt een snelle en efficiënte procedure vooropgesteld, in één aanleg, maar staat daar een prijs tegenover. De BIBC beoogt namelijk zelfbedruipend te zijn, de partijen dienen aldus substantiële “inschrijvingsgelden” te betalen. De BIBC zal in abstracto een permanente instantie zijn, maar in concreto slechts samenkomen wanneer een zaak zich aandient. Naast een voorzitter-beroepsrechter (gekozen uit de Belgische rechters of raadsheren) zetelen twee lekenrechters, die specialisten in het internationaal handelsrecht dienen te zijn.

Het eigenlijke wetsontwerp komt deels tegemoet aan de kritieken van de Hoge Raad voor Justitie en de Raad van State op het voorontwerp, die niet mals waren. Het is nu afwachten wat de uitkomst van het parlementaire proces zal zijn. We houden u op de hoogte.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u Geert De Buyzer contacteren (celhoofd van onze vakgroep ADR).