De vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval

De vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval

De wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval, BS 24 februari 2012, voerde een nieuwe aansprakelijkheidsregeling in teneinde sneller een schadevergoeding uit te keren aan slachtoffers van bepaalde complexe rampen en ongevallen waarbij de verdeling van de aansprakelijkheid onduidelijk is of waarvan de procedure lang zou aanslepen.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zal onder bepaalde voorwaarden aan het slachtoffer een schadevergoeding voor diens lichamelijke schade uitbetalen, waarna dit Fonds wordt gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer.

Slechts de slachtoffers van een “uitzonderlijk schadegeval” kunnen zich beroepen op deze nieuwe regeling, zijnde een ongeval :
dat aan een menselijke fout te wijten is of een technische oorzaak heeft,
dat zich voordoet in gebouwen, ruwbouwplaatsen of installaties […], ongeacht of de plaats al dan niet voor het publiek toegankelijk is,
dat bij minstens vijf natuurlijke personen lichamelijk letsel heeft veroorzaakt, in die mate dat het slachtoffer ofwel eraan overlijdt, ofwel onmiddellijk in het ziekenhuis moet worden opgenomen gedurende een onafgebroken periode van minstens vijftien dagen, ofwel over een periode van zes maanden geregeld in het ziekenhuis moet verblijven,
dat als dusdanig wordt erkend door het door de wet opgerichte “Comité van Wijzen”, waarbij dit Comité vaststelt dat er m.b.t. dit ongeval een probleem rijst met de vaststelling van de aansprakelijkheid,
dat zich in België voortdoet en dat in België lichamelijke letsels veroorzaakt, ook als de daaruit voortvloeiende schade in het buitenland wordt opgelopen.
De wet treedt in werking op 1 november 2012.