De nieuwe FIDIC boeken (Red, Yellow en Silver) zijn gearriveerd

De nieuwe FIDIC boeken (Red, Yellow en Silver) zijn gearriveerd

Op de valreep van het einde van 2017 bracht FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) de nieuwe versies van haar zgn. Red, Yellow en Silver Books uit. Het betreffen herwerkingen van de versies van de gelijknamige standaard-contractvormen van 1999 die inmiddels goed ingeburgerd zijn in de internationale bouw business.

De 2017 edities maken deel uit van een groter geheel van contracten. Men verwijst hiernaar als de zgn. "regenboog" van contracten, omwille van de kleurrijke kaften van de individuele boeken. De 2017 edities zijn geschikt voor een groot aantal projecten, waarbij de keuze voor de ene of de andere vnl. afhangt van het gewenste risicoprofiel:

  • Red Book ("Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer"): De opdrachtnemer bouwt. Het ontwerp wordt geleverd door de opdrachtgever.
  • Yellow Book ("Conditions of contract for plant and design-build"): Naast de uitvoering van de bouwwerkzaamheden is opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor het ontwerp.
  • Silver Book ("Conditions of contract for engineering, procurement and construction"): De opdrachtnemer neemt naast de bouw- en ontwerpverantwoordelijkheden ook het merendeel van de contractuele risico’s.

Het grootste deel van de principes en clausules is gelijk in de drie boeken. Het belangrijkste onderscheid zit in het verschil in risicoallocatie. Zo liggen in het kader van het Silver Book de risico's van o.a. fouten in de vereisten van de opdrachtgever, onvoorzienbare omstandigheden en uitzonderlijke nadelige weersomstandigheden bij de opdrachtnemer. Daarnaast is er bij het Red en Yellow Book sprake van een ingenieur ("Engineer") die het contract tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer "beheert". Deze tussenschakel is niet aanwezig bij opdrachten uitgevoerd volgens het Silver Book.

De 2017 edities zijn geen loutere "make-over" van de 1999 edities, die nog altijd kunnen worden gebruikt. Er zijn talrijke wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht. De contracten zijn 50% langer dan de 1999 versies. FIDIC verantwoordt dit door haar doelstelling om onder meer de partijen meer klaarheid en projectmanagement tools te bieden. Ze wil disputen tussen de partijen vermijden door o.a.:

  • de claimprocedure minutieus te beschrijven. Zo wordt bv. de kennisgevingstermijn van 28 dagen van toepassing gemaakt op zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Ook andere deadlines werden toegevoegd.
  • de verplichte oprichting door de partijen van een Dispute Avoidance / Adjudication Board kort na de sluiting van het contract. I.t.t. in de 1999 edities is het dus geen ad hoc maar wel een permanent orgaan. De partijen kunnen hieraan "informele bijstand" vragen teneinde de vorming van een dispuut trachten te vermijden.

De toekomst zal moeten uitwijzen in welke mate de 2017 edities hun plaats krijgen in het (internationale) bouwgebeuren. Ze blijven immers concurrentie ondervinden van hun voorgangers in 1999 die minder complex zijn opgesteld en in de praktijk ingeburgerd zijn. Daarenboven is er de grote rol van het nationale recht waarvan steeds de verenigbaarheid met de FIDIC-contracten moet worden nagekeken.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp, kan u Kris Lemmens en Jan De Leyn raadplegen.