Verhoging Europese bekendmakingsdrempels voor overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 januari 2018

Verhoging Europese bekendmakingsdrempels voor overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 januari 2018

De laatste aanpassingen van de Europese bekendmakingsdrempels dateren inmiddels van 15 december 2015 en zijn van toepassing op overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 januari 2016 t.e.m. 31 december 2017. Van zodra de geraamde waarde van de overheidsopdrachten deze drempels bereiken, zal de aanbestedende overheid de betreffende overheidsopdracht moeten bekendmaken in het Europees Publicatieblad.  Daarnaast zijn de Europese drempels ook van belang voor de toepasselijkheid van heel wat bepalingen in de Belgische overheidsopdrachtenreglementering.

De Europese Commissie heeft op 19 december 2017 de drempelbedragen bekendgemaakt die gelden voor overheidsopdrachten en concessies die gepubliceerd worden vanaf 1 januari 2018.

Klassieke sectoren (Verordening (EU) nr. 2017/2365 van de Commissie van 18 december 2017 [1])

Opdrachten voor werken

Voor overheidsopdrachten voor werken gepubliceerd vanaf 1 januari 2016 geldt dat deze moeten worden bekendgemaakt in het Europees Publicatieblad van zodra de geraamde waarde van de opdracht de drempel van 5.225.000,00 EUR bereikt. Deze drempel geldt voor opdrachten die worden gepubliceerd tot en met 31 december 2017.

Voor de opdrachten voor werken die worden gepubliceerd vanaf 1 januari 2018 wordt de Europese bekendmakingsdrempel verhoogd tot 5.548.000,00 EUR (excl. BTW).

Opdrachten voor leveringen en diensten

De Europese bekendmakingsdrempels verschillen voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten al naargelang deze worden gegund door centrale aanbestedende overheden of niet-centrale overheidsdiensten. De centrale aanbestedende overheden vindt u opgesomd in bijlage I bij Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014. Dit zijn o.a. de Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen. Voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die gegund worden door zulke centrale aanbestedende overheden wordt de drempel verhoogd van 135.000,00 EUR naar 144.000,00 EUR (excl. BTW).

Voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die geplaatst worden door een niet-centrale aanbestedende overheid, zijnde de aanbestedende overheden die niet worden opgelijst in bijlage I, wordt de Europese bekendmakingsdrempel verhoogd van 209.000,00 EUR naar 221.000,00 EUR (excl. BTW).

Sociale en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XIV [2]

De Europese drempels voor overheidsopdrachten in de sectoren, opgelijst in bijlage XIV van Richtlijn nr. 2014/24/EU, worden niet verhoogd. Voor verplichte Europese publicatie van overheidsopdrachten in deze sectoren, waaronder gezondheidszorg en maatschappelijke en aanverwante dienstverlening, blijft de Europese bekendmakingsdrempel behouden op 750.000,00 EUR (excl. BTW).

Speciale sectoren (Verordening (EU) nr. 2017/2364 van de Commissie van 18 december 2017 [3])

Opdrachten voor werken

Voor overheidsopdrachten voor werken in de speciale sectoren (water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten) gepubliceerd vanaf 1 januari 2018 geldt dezelfde drempel als in de klassieke sectoren, nl. een verhoogde drempel van 5.548.000,00 EUR (excl. BTW). Deze drempel geldt eveneens voor de overheidsopdrachten in de defensie- en veiligheidssector.

Opdrachten voor leveringen en diensten

De Europese drempels voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die gepubliceerd worden vanaf 1 januari 2018 worden verhoogd van 418.000,00 EUR naar 443.000,00 EUR (excl. BTW). Deze drempel geldt eveneens voor de overheidsopdrachten in de defensie- en veiligheidssector.

Concessieovereenkomsten (Verordening (EU) nr. 2017/2366 van de Commissie van 18 december 2017 [4])

Tot slot wordt ook de Europese drempel betreffende de concessieovereenkomsten verhoogd van 5.225.000,00 EUR (gepubliceerd tot en met 31 december 2017) verhoogd naar 5.548.000,00 EUR excl. BTW (gepubliceerd vanaf 1 januari 2018).

Dit drempelbedrag geldt niet alleen voor concessies voor (openbare) werken maar ook voor dienstenconcessies (art. 8, lid 1 Richtlijn 2014/23/EU).

Voor mee informatie over dit onderwerp, kan u Geert Dewachter, Jan De Leyn (auteurs) en Kris Lemmens (celhoofd Overheidsopdrachten en PPS) raadplegen.

[1] Verordening (EU) nr. 2017/2365 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedure voor het plaatsen van opdrachten, Pb.L. 19 december 2017, afl. 337.)

[2] Bijlage XIV bij Richtlijn (EU) nr. 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, PB.L., 28 maart 2014, afl. 94.

[3] Verordening (EU) nr. 2017/2364 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, Pb.L., 19 december 2017, afl. 337.

[4] Verordening (EU) nr. 2017/23 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, Pb.L., 19 december 2017, afl. 337.