Omzendbrief van 10 juli 2017 in het kader van de strijd van de overheid tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Omzendbrief van 10 juli 2017 in het kader van de strijd van de overheid tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Op 10 juli 2017 werd de omzendbrief “strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” door de Eerste Minister in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De omzendbrief kadert in de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving van 17 juni 2016. In artikel 7 van de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 wordt de naleving van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht tot basisbeginsel van het overheidsopdrachtenrecht verheven.

Onder sociale dumping verstaat men de brede waaier aan misbruikpraktijken en de omzeiling van wetgeving, die oneerlijke concurrentie mogelijk maakt door de arbeids- en werkingskosten op illegale wijze te minimaliseren.

Met deze omzendbrief maakt de federale regering duidelijk dat de strijd tegen sociale dumping effectief prioriteit is. Om de daad bij het woord te voegen heeft de federale Ministerraad een Charter en een Gids gepubliceerd.

In het Charter (bijlage bij de omzendbrief) verbinden de federale aanbestedende overheden zich o.a. tot:

  • Afwijzing van een offerte in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht dat strafrechtelijk gesanctioneerd wordt;
  • Mogelijkheid om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht dat niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt;
  • Verplichte uitsluiting van de kandidaat of inschrijver omwille van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;
  • Verplichte uitsluiting van de kandidaat of inschrijver omwille van kinderarbeid of andere vormen van mensenhandel;
  • Verplichte uitsluiting van de kandidaat of inschrijver in geval van sociale of fiscale schulden;
  • Facultatieve uitsluiting van de kandidaat of inschrijver in geval van niet-naleving van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht;
  • (O.a.) nazien van de juiste berekening van de loonkosten, correcte betaling van sociale bijdragen of het bestaan van een globaal preventieplan in het kader van het onderzoek naar abnormale prijzen.

In de Gids worden grotendeels dezelfde maatregelen als in het Charter aangeboden aan alle klassieke aanbestedende overheden als richtsnoer inzake hoe om te gaan met sociale dumping.  

De maatregelen blijven niet beperkt tot het niveau van de inschrijver. Ook de onderaannemers worden geviseerd. Zo herhaalt het Charter het wettelijke verbod voor de onderaannemer om de opdracht die hem wordt gegund volledig in onderaanneming te geven.

De maatregelen gelden ook in het kader van concessieovereenkomsten.

De omzendbrief met Charter in bijlage vindt u hier.

De Gids omtrent de strijd tegen sociale dumping vindt u hier.

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij Kris Lemmens en Jelena Adriaenssens.