Gewijzigde uitvoeringsregels overheidsopdrachten niet van toepassing op lopende opdrachten

Gewijzigde uitvoeringsregels overheidsopdrachten niet van toepassing op lopende opdrachten

Zoals bekend, zijn de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten recent gewijzigd door het KB van 22 juni 2017 (zie ook onze nieuwsflash van 29 juni 2017). Dit wijzigingsbesluit stelde met één zin dat dit KB in werking treedt op 30 juni 2017 (art. 49). Verdere verduidelijking in de tekst zelf bleef achterwege m.b.t. het al dan niet ingrijpen van de gewijzigde regels op lopende opdrachten.

In een mededeling van 26 juli 2017 heeft de FOD Beleid en Ondersteuning de inwerkingtreding verduidelijkt. De gewijzigde algemene uitvoeringsregels zijn enkel van toepassing voor de opdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij gebrek aan een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Het voormelde art. 49 van het wijzigingsbesluit AUR van 22 juni 2017 moet volgens de FOD Beleid en Ondersteuning in deze zin worden geïnterpreteerd.

De FOD Beleid en Ondersteuning bevestigt hiermee dat de gewijzigde uitvoeringsregels inzake overheidsopdrachten aldus in principe niet ingrijpen op lopende opdrachten.

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Carlo Cardone (auteur), Jan De Leyn (auteur) en Kris Lemmens (celhoofd Overheidsopdrachten en PPS) raadplegen.