Raad van State schorst Gewestelijk RUP “Essers”

Raad van State schorst Gewestelijk RUP “Essers”

In een arrest van 4 juli 2017 nr. 238.763 schorste de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak de tenuitvoerlegging van het fel gecontesteerde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat de tweede uitbreiding van het transportbedrijf H. Essers mogelijk moest maken.

De Raad van State treedt de verzoekende partijen bij waar zij stelden dat bij de beoordeling van de milieueffecten rekening moest worden gehouden met de gecombineerde effecten van het bestreden GRUP en de uitvoering van het GRUP van 2009 dat betrekking had op de eerste uitbreiding van dit transportbedrijf. Die uitbreiding vond plaats in een natuurgebied dat beschermd is als habitatrichtlijngebied en werd gekoppeld aan de voorwaarde dat het bedrijf aan natuurontwikkeling zou doen in een naastgelegen ongeveer 10 hectare grote “herstelzone” in hetzelfde habitatrichtlijngebied. Door de recente tweede uitbreiding wordt de voornoemde “herstelzone” omgezet in bedrijfsterrein en wordt de voorwaarde gesteld om elders een nieuw leefgebied te creëren voor de beschermde natuur.

De Raad van State komt tot het oordeel dat het ruimtelijke kader voor deze nieuwe uitbreiding op gespannen voet komt te staan met de natuurbescherming, voortvloeiend uit artikel 6 van de habitatrichtlijn. Volgens de Raad van State gaat het in tegen de rechtspraak van het Hof van Justitie om het nieuw te creëren leefgebied, waarvan de ontwikkeling zal worden voltooid na de beoordeling van de significantie van de mogelijke aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken habitatrichtlijngebied, reeds in aanmerking te nemen bij de beoordeling van de milieueffecten. Men kon dus niet op grond van deze redenering besluiten dat er geen significant negatieve effecten zullen zijn als gevolg van het GRUP voor het betreffende habitatrichtlijngebied in het kader van de zogenaamde “habitattoets”.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u terecht bij Rami Nasser (auteur) of Kristof Hectors (celhoofd).