De resterende uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe overheidsopdrachtenwet zijn op de valreep gepubliceerd

De resterende uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe overheidsopdrachtenwet zijn op de valreep gepubliceerd

Nadat bij publicatie van het Koninklijk Besluit ("KB") Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 de datum van inwerkingtreding werd vastgeklikt op 30 juni 2017 heeft de wetgever de afgelopen weken de resterende uitvoeringsbesluiten in snel tempo gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hieronder vindt u een opsomming van deze recent gepubliceerde koninklijke besluiten.

Op vrijdag 23 juni 2017 werd het nieuwe KB Plaatsing Speciale Sectoren van 18 juni 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Klik hier voor de uiteindelijke gepubliceerde tekst.

Vervolgens werd op 27 juni 2017 het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (AUR) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wijziging houdt o.a. in dat de bepalingen betreffende concessieovereenkomsten uit dit KB worden geschrapt. Klik hier voor de uiteindelijke gepubliceerde tekst.

Tot slot werd op 29 juni 2017 het KB betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten van 25 juni 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Klik hier voor de uiteindelijke gepubliceerde tekst.

Opdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden aangekondigd of waarvoor een uitnodiging tot indiening van een offerte of een aanvraag tot deelneming is voorzien, vallen onder het toepassingsgebied van het volgende nieuwe regelgevend kader:

  • Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016
  • Concessiewet van 17 juni 2016
  • De gewijzigde Rechtsbeschermingswet van 16 februari 2017
  • KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017
  • KB Plaatsing Speciale Sectoren van 18 juni 2017
  • KB tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (AUR) van 22 juni 2017
  • KB betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten van 25 juni 2017.

De inhoud van dit pakket aan nieuwe regelgeving zal binnenkort op onze website worden toegelicht.

Voorts houden wij u op de hoogte omtrent de evoluties betreffende het eerder door de Kanselarij van de Eerste Minister aangekondigde (en nog te publiceren) uitvoeringsbesluit over de bepalingen inzake Bestuur.

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Geert Dewachter (auteur), Jan De Leyn (auteur) en Kris Lemmens (celhoofd Overheidsopdrachten en PPS) raadplegen.