Een schijn van partijdigheid van het bestuur bij de gunning van de opdracht volstaat niet om aanspraak te maken op een forfaitaire schadevergoeding van 10 %

Een schijn van partijdigheid van het bestuur bij de gunning van de opdracht volstaat niet om aanspraak te maken op een forfaitaire schadevergoeding van 10 %

Art. 15 Overheidsopdrachtenwet 1993 (het huidige art. 24 Overheidsopdrachtenwet 2006) bepaalt dat de bevoegde overheid een overheidsopdracht bij aanbesteding dient toe te wijzen aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte indiende, op straffe van een forfaitaire schadeloosstelling vastgesteld op 10% van het bedrag van de offerte (excl. BTW).

Het hof van beroep van Gent had in een arrest van 18 januari 2013 op basis van art. 15 Overheidsopdrachtenwet 1993 geoordeeld dat een geweerde inschrijver recht had op voormelde forfaitaire schadevergoeding van 10% omdat aan de aanbestedende overheid een “schijn van partijdigheid” kon worden toegerekend. Dit had meer bepaald betrekking op de manier waarop het prijsonderzoek was gebeurd en het bestuur zogenaamde kennelijke materiële vergissingen had gecorrigeerd. Het Hof was van oordeel dat indien het bestuur tijdens diens prijsonderzoek met meer zorgvuldigheid, objectiviteit en betrachting van gelijkheid had gehandeld, de betrokken inschrijver steeds de laagste regelmatige inschrijver zou zijn gebleven. Om die reden werd een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van diens inschrijvingsbedrag toegekend.

Het Hof van Cassatie heeft dit arrest van het hof van beroep van Gent vernietigd in een arrest van 21 januari 2016. Volgens het Hof van Cassatie is het niet voldoende dat een schijn van partijdigheid in hoofde van het bestuur wordt aangetoond om een schadevergoeding van 10% aan een geweerde inschrijver toe te kennen. Om aanspraak te kunnen maken op de forfaitaire vergoeding van art. 15 Overheidsopdrachtenwet dient de geweerde inschrijver namelijk te bewijzen dat hij de laagste regelmatige offerte indiende. Dat was in casu niet aangetoond.

U kan het arrest van het Hof van Cassatie raadplegen via de volgende link.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp, kan u Barbara Bastiaensen (auteur) en Kris Lemmens (celhoofd Overheidsopdrachten en PPS) en raadplegen.