Voorontwerp nieuwe wet overheidsopdrachten in tweede lezing goedgekeurd door Ministerraad

Voorontwerp nieuwe wet overheidsopdrachten in tweede lezing goedgekeurd door Ministerraad

Op 18 december 2015 heeft de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarmee twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in Belgisch recht worden omgezet.

Het gaat om richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de klassieke sectoren en richtlijn 2014/25/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de speciale sectoren.

Deze richtlijnen beogen onder meer een vereenvoudiging en versoepeling van de bestaande gunningsprocedures en een bredere toegang voor KMO’s. Zij faciliteren ook het gebruik van ecologische en sociale gunningscriteria en introduceren het innovatiepartnerschap als nieuwe gunningsprocedure (voor een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden, zie ook onze nieuwsflash van 24 januari 2014).

De nieuwe Europese richtlijnen traden in werking op 18 april 2014 en dienen in principe tegen ten laatste 18 april 2016 in Belgisch recht te worden omgezet. De goedkeuring van het voorontwerp in tweede lezing is een nieuwe stap in deze implementatie.

De ministerraad keurde op 24 september 2015 reeds in eerste lezing een voorontwerp van wet goed (zie hierover ook onze nieuwsflash van 20 oktober 2015). In tweede lezing werd het voorontwerp van wet aangepast aan het advies van de Raad van State, afdeling Wetgeving.

De Ministerraad verkondigde in een persbericht met deze tweede lezing ook enkele maatregelen in de strijd tegen sociale dumping te nemen. Zo zou het aantal onderaannemers in de verticale keten beperkt moeten worden tot maximaal twee per specialisme en zou de vereiste erkenning als aannemer uitgebreid moeten worden naar alle onderaannemers in de keten. De Ministerraad gaat hiermee veel verder dan de Europese wetgever. Indien deze maatregelen de finale wettekst halen, zal dit een enorme impact hebben op de inzetbaarheid van buitenlandse onderaannemers bij overheidsopdrachten.

In januari 2016 start een werkgroep (waarvan de sociale partners van de bouwsector deel zullen uitmaken) om de impact te bestuderen van de uitvoering van de maatregelen tegen sociale dumping.

De tekst van het voorontwerp werd voorlopig nog niet openbaar gemaakt. Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd en vervolgens ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp,kan u Carlo Cardone (auteur) en Kris Lemmens (celhoofd Overheidsopdrachten en PPS) raadplegen.