Prejudiciële vraag Grondwettelijk hof m.b.t. interesten bij verzekeringen

Prejudiciële vraag Grondwettelijk hof m.b.t. interesten bij verzekeringen

De Franstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel stelde bij vonnis van 7 oktober 2014 aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag of de niet-toepassing van de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand op verzekeringsmaatschappijen, discriminatoir was.i

“Bestaat er, ten aanzien van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, een onverantwoorde discriminatie tussen een verzekeringsmaatschappij en elke andere handelsvennootschap in het geval waarin de rentevoet die met toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is berekend, niet van toepassing zou zijn op de vergoedingen betaald door de verzekeringsmaatschappijen, terwijl die laatstgenoemden eveneens handelaars zijn en de vergoeding van het schadegeval moet worden beschouwd als de tegenprestatie van de verplichting tot betaling van de premies door de verzekerde?”

Thans is deze zaak hangende voor het Hof onder het rolnummer 6112.

i BS 26 januari 2015, 7053.

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Eva Zaman (de auteur) en Siegfried Busscher (celhoofd) raadplegen.