Arbitrage, Bemiddeling & ADR

Het kantoor beschikt over gespecialiseerde know-how op het vlak van arbitrage, zowel ad-hoc als institutioneel (o.m. ICC en CEPANI). Leden van de vakgroep treden op als arbiter of raadsman in complexe nationale en internationale arbitrages. Bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting behoren eveneens tot hun kennisdomein. Het team omvat een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Teamleden geven regelmatig lezingen en publiceren over arbitrage en alternatieve geschillenbeslechtingsmethodes.

Indien een geschil niet kan worden vermeden, moet het in ieder geval in optimale omstandigheden worden afgehandeld. Schoups kan dat waarmaken door geschillenbeslechting vanuit diverse standpunten te benaderen. Zowel voor, tijdens als na een geschil, heeft het kantoor doorlopend oog voor de beste oplossing voor cliënten en wordt bijstand verleend bij het maken van de juiste keuzes. Daarbij wordt steeds naar het ruimere plaatje gekeken, niet alleen naar het specifieke geschil.

De kennis en vaardigheden van de vakgroep worden zowel autonoom als ondersteunend aan de overige vakgroepen ingezet.

Geert De Buyzer leidt deze vakgroep.

Geschillenbeslechtingsclausules: voorbereiding voor een geschil dat zich hopelijk nooit zal voordoen

Een effectieve geschillenbeslechtingsclausule is een eerste stap om geschillen te managen, maar is vaak het laatste waaraan partijen denken bij het onderhandelen van overeenkomsten. Al te vaak wordt bij een geschil een ongeschikte geschillenbeslechtingsclausule een deel van probleem, terwijl ze net oplossingen zou moeten kunnen bieden.

In veel gevallen kan een op maat gemaakt geschillenbeslechtingsmechanisme significante voordelen opleveren. De vakgroep heeft een ruime ervaring in het onderhandelen en redigeren van effectieve geschillenbeslechtingsclausules. Dergelijke clausules kunnen een resem aan mogelijkheden bieden om geschillen snel op te lossen via verschillende methodes, gaande van onderhandelingen en bemiddeling, over bindende derdenbeslissingen en DAB’s (“Dispute Adjudication Boards”) tot procedures voor de gewone rechter of voor een arbitraal college.

Vroege beoordeling van de zaak (“early case assessment”): op een geïnformeerde wijze de strategie bepalen

Hoe sneller een geschil wordt aangepakt, hoe groter de kans om het met een minimum aan kosten in de kiem te smoren. De juiste strategie bepalen vereist dat het geschil van meet af aan juist in kaart wordt gebracht. Schoups kan daarbij gespecialiseerde bijstand verlenen.

De leden van de vakgroep hebben steeds oog voor de commerciële belangen van de cliënt, alsook voor de finesses van het geschil. Wanneer ze adviseren over de te volgen strategie, doen ze dat vanuit een ruim perspectief en houden ze rekening met tal van relevante elementen zoals het risico, de waarde van het geschil (in geld of als precedent), de commerciële belangen, de verwachte duur en kosten van de procedure, de slaagkansen, de financiële draagkracht van de tegenpartij, de tegenstrever, enzovoorts. De analyse wordt regelmatig bijgesteld in functie van nieuwe elementen, zodat op elk moment de juiste strategie kan worden geïmplementeerd.

Geschillenbeslechting: het geschil op de juiste manier aanpakken

Elk geschil vereist een eigen aanpak. De gespecialiseerde kennis van Schoups op het vlak van geschillenbeslechting laat toe om geschillen met een open geest te benaderen en cliënten de meest geschikte optie voor te stellen, weze het onderhandeling, bemiddeling, bindende expertise, arbitrage, procedure, … Waar gepast, kunnen dergelijke methodes in tandem met andere maatregelen worden ingezet, zoals kort geding of beslag.                                                                    

Afhankelijk van de gekozen strategie, gaan ze voorop in een procedureslag of stellen ze zich op als katalysator voor een minnelijke oplossing. Cliënten erkennen en waarderen hun know-how, hun professionalisme en hun volharding om het best mogelijke resultaat te bereiken.