Avocats

Marco Schoups

Marco Schoups° est partner et administrateur délégué du cabinet d’avocats Schoups. Il est inscrit au Barreau de la province d'Anvers et de Bruxelles.

Marco Schoups a fait ses études de droit et d'économie à la Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Il a effectué son stage à Bruxelles et à Anvers. Il est avocat depuis 1987 et compte plus de trente ans d’expérience dans l’assistance des entreprises dans le cadre de procédures judiciaires et arbitrages, ainsi que concernant l'assistance en matière de contrats, de conseil juridique et de négociations. Il publie et donne régulièrement des conférences.

Marco Schoups est coprésident de l’Association Belge du Droit de la Construction, Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Anvers et administrateur délégué de la SCRL Schoups.

Curriculum

Formation :

 • Diplôme de droit, Université catholique de Louvain, 1986

Expérience :

 • Cabinet d’avocats Emmanuel de Cannart d'Hamale, Bruxelles (1986-1987)
 • Cabinet d’avocats Paul Speyer, Anvers (1987-1990)
 • Cabinet d’avocats Schoups (depuis 1990), associé
 • Assesseur juridique auprès de la Chambre d’arbitrage du bâtiment et de l’immobilier (vzw Arbitragekamer voor het Gebouw en het Vastgoed), Anvers (depuis 2000)

Langues :
Néerlandais, français, anglais

Publications

 • SCHOUPS, M., THOMAS, M. en OLIVOTTO, M., "L'estimation du montant d'un marché public", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL en P., WATHELET, B., (eds.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020, Brussel, EPB Publishers, 2020, 807-822.

 • THIELENS, M., BUSSCHER, S. en SCHOUPS M., "Voorlopige en definitieve oplevering, inontvangstneming en aanvaarding: what's in a name?" TBO 2020, afl. 3, 232-243.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en ADRIAENSSENS, J., "De huur van bestaande of nog op te richten gebouwen... Risico op herkwalificatie als overheidsopdracht voor werken?" (noot onder RvS 23 oktober 2018, nr. 242.755),  Aann. 2019, 154-159.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en ADRIAENSSENS, J., “Kwalificatie overheidsopdracht" (noot onder RvS 23 oktober 2018, nr. 242.755), Aann., 2019.

 • SCHOUPS, M., HAENECOUR, O., LOTH, T. en PROCES, M., “Guide pratique des règles de l’art – Contraintes et signes de qualité dans la construction”, Gent, Larcier, 2019.

 • SCHOUPS, M., DE BUYZER, G. en VAN DEN BOS, P., “Demystifying construction disputes and FIDIC" in DE MEULENMEESTER, D., BERLINGIN M., en KOHL, B. (eds.), X., Liber amicorum. 50 years of solutions - 50 ans de solutions - 50 jaar oplossingen. Cepani 1969 – 2019, Mechelen, Kluwer, 2019, 445-456.

 • SCHOUPS, M., PROCES, M., HAENECOUR, O., LOTH, T., CASTELEIN, C., DE NEEF, G., DE STAERCKE, J. en HEEB, C., “De regels van goed vakmanschap en de kwaliteitskeurmerken in de bouwsector.”, Bouw- en vastgoedcahiers, Gent, Larcier, 2018.

 • SCHOUPS, M. en BATS, J., "Specifiek regime tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken niet ongrondwettig" (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 98/2017, 19 juli 2017), TBO 2018, 27-28.

 • SCHOUPS, M. en VERHOEVEN, D., "Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid" (noot onder Antwerpen 6 maart 2017), TBO 2018, 40-44.

 • SCHOUPS, M., HECTORS, K. en NASSER, R., "De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof" (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 125/2016, 6 oktober 2016), TROS2018, 161.

 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., DE BUYZER, G. en SAS, K., “Arbitrage en deskundigenonderzoek” in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIIII, Mechelen, Kluwer, 2018.

 • SCHOUPS, M. en VERHOEVEN, D., “Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid”, TBO 2018, 40-44.

 • SCHOUPS, M., HECTORS, K. en NASSER, R. "De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof", TROS,

 • SCHOUPS, M. en BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (noot onder Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, 193-196.

 • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS, P. “Het instellen van een rechtstreekse vordering” (noot onder Brussel 1 december 2015 en Brussel 22 februari 2016), TBO 2017, 537-540.

 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in X., Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.

 • SCHOUPS, M. en BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (noot onder Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, 193.

 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia en CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.

 • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, Aann. 2016, 222-241.

 • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs. AUR 2013” (noot onder Hof van Cassatie 10 september 2015 ), TBO 2016, 308-309.

 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. en MONTEYNE-JADOUL, V., "Les décomptes mis en relation avec les claims" in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-2016, Brussel, EBP Publishers, 2016, 579-613.

 • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS. P., “Vrijwaring” in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B. en VERBEKE, A.L., Contractuele clausules - Aanneming bouwwerken, Antwerpen, Intersentia, 2016, 417-447.

 • SCHOUPS, M. en VAN DEN BOS. P., “De opzegging op grond van artikel 1794 BW en het recht van de bouwheer op schadevergoeding” (noot onder Cass. 11 september 2015), TBO 2016, 142-146.

 • HECTORS, K., SCHOUPS, M. en BASTIAENSEN, B., “Overzicht van rechtspraak Raad van State milieuvergunningen 2014”, TBO 2015, afl. 3.

 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. en MONTEYNE-JADOUL, V., "Les voies de recours offertes au soumissionnaire évincé dans le cadre de la passation des marchés après la réforme du conseil d’état" in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015,Brussel, EBP Publishers, 2015, 745-780.

 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Construction disputes in Belgium – A call to think outside of the box”, Zeitschrift für Baurecht und Vergabewesen/Revue du droit de la construction et des marchés publics, 2015, 319.

 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M. en LEDENT-DE SMET, S., “Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.

 • SCHOUPS, M. en COCKX, S. “Wat moet u weten over de inhoudingsplicht?”, Sterck Magazine 2015, nr. 7.

 • HECTORS, K. en SCHOUPS, M., “Een kort arrest met grote gevolgen: het Grondwettelijk Hof vernietigt de decretale validatiebepaling van RUP's opgemaakt volgens het MER integratiespoor” (noot onder GwH 31 juli 2013), MER, 2014, 57-68.

 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. en MONTEYNE-JADOUL, V., "Recours de l'adjudicataire contre les moyens d'action du pouvoir adjudicateur", in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2013-2014, Brussel, EBP Publishers, 2014, 441-476.

 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., DE BUYZER, G. en VAN GOMPEL, H., "Arbitrage" in DE BUYST, D., KORTLEVEN, P., LYSENS, T., RONSE, C. (ed.), Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIII, Mechelen, Kluwer, 2014.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en VANSTEENKISTE, R., “De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten2012-2013, Brussel, EBP Publishers, 2013, 639-672.

 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., CARETTE, N., DELVAUX, B., UYTTERHOEVEN, K., en VANHOVE ,K., Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1673 p.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en MONTEYNE-JADOUL, V., “De uitvoering van overheidsopdrachten”, in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., (eds.), Handboek Bouwrecht tweede herziene editie, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2013, 313-359.

 • SCHOUPS, M. en SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2011-2012, Brussel, EBP Publishers, 2012, 684-701.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken” (noot onder Rb. Brussel 11 maart 2011 en Namen 11 juni 2010), Aann. 2011, 288-295.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De Oplevering bij DBFM – contracten”, artikel in boek uitgegeven bij VUB-ULB ter gelegenheid van het colloquium dd. 8 december 2011 over de oplevering van werken.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2010-2011, Brussel, EBP Publishers, 2011, 953-970.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten”, TBO 2010, 83-99.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2009-2010, Brussel, EBP Publishers, 2010, 823-836.

 • SCHOUPS, M., “Kort Geding en Bouwrecht”, in X., Kort Geding, Gent, Larcier, 2009, 145-171.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2008-2009, Brussel, EBP Publishers, 2009, 581-604.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS K., “Naar een standaardisering van PPS-contracten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. en DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2007-2008, Brussel, EBP Publishers, 2008, 179-196.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Brugge, die Keure, 2007, 35–78.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Antwerpen, Die Keure en Intersentia, 2007, 35-77.

 • SCHOUPS, M. en DE SMEDT-QUINTELIER, C., "Aanneming en aansprakelijkheid", in SROKA, S. en JUDO, F. (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten, Een actuele stand van zaken, Gent, Larcier, 2006, 45-69.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A., (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Antwerpen, Intersentia - Die Keure, 2006, 67-124.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen” in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2006, 69–124.

 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K. en FRANCK, I., “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten", in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Antwerpen, Intersentia - die Keure, 2005, 183-214.

 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K., FRANCK, I. en FANTIN, S., “Wetsvoorstellen inzake het deskundigenonderzoek”, in DEKETELAERE, K. en VERBEKE, A. (ed.), Jaarboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia - die Keure, 2004, 103-133.

 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. en VERBEKE, A., Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia - die Keure, 2003, 1280.

 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M. en LEDENT-DE SMET, S., “Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in X., Bestendig handboek privaatrechtelijk bouwrecht, III.3-1 - II.3-58, 58 p.

Conférences

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten - Module 4: Uitvoering van de overheidsopdracht (deel 2)", Antwerpen, Confederatie Bouw, 3 maart 2020.

 • SCHOUPS, M., "Actualia uit het WER in B2B en B2C", studiedag, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 10 december 2019.

 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., MARCHANDISE, B., THOMAS, M., D'HUYVETTER, L., BIMBENET, C. en OLIVOTTO, M., "Construction, marchés publics et sociétés : nouveautés", Luik, Schoups, 28 november 2019.

 • SCHOUPS, M., "Zevende forum: de nieuwe BV en het vrije beroep", panelgesprek, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 26 november 2019.

 • SCHOUPS, M., DE BUYZER, G. en GOEDEME, B., "Hete hangijzers in het bouwrecht", Antwerpen, Schoups, 15 oktober 2019.

 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., “Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek", Antwerpen, ie-net, 19 juni 2019.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Interactieve studie van de basisbeginselen van overheidsopdrachten: deel 2", Antwerpen, Confederatie Bouw, 18 juni 2019.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De onderhandelingsprocedure", Masterclass Overheidsopdrachten, Antwerpen, Confederatie Bouw, 18 maart 2019.

 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. en OP DE BEECK, E., "Inleiding tot contractenrecht met theorie en cases uit diverse sectoren", Antwerpen, ie-net, 6 februari 2019.

 • SCHOUPS, M. en ADRIAENSSENS, J., "Publieke vastgoedtransacties (nl. overheidsopdrachtenwet versus het gelijkheids- en transparantiebeginsel)", National Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 25 oktober 2018.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "L’arrêté royal de réparation", Brussel, Schoups, 14 juni 2018.

 • SCHOUPS, M., "Rechtstreeks vorderen in de bouw", BRICS-sessie, Antwerpen, Confederatie Bouw, 15 mei 2018.

 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., "Verzekeringen in het bouwrecht", Antwerpen, De Verzekeringsjuristen, 7 december 2017.

 • SCHOUPS, M. en OP DE BEECK, E., "Hot topics bouwrecht", Antwerpen, Schoups, 5 december 2017.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Een gids voor aannemers", studiedag Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, Antwerpen, Confederatie Bouw, 30 november 2017 en 23 januari 2018.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en DE LEYN, J., "Voor de bouwsector: over onderaanneming, onderzoek en beoordeling van de offerte en schadeclaims", Deep Dive, Edegem, IBJ Antwerpen, 26 september 2017.

 • SCHOUPS, M., "De omzetting van de nieuwe Richtlijn overheidsopdrachten en de kwaliteit en duurzaamheid. Welke nieuwigheden?", studiedag De kwaliteit en de duurzaamheid in de overheidsopdrachten: Dat is onbetaalbaar!, Grimbergen, Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), 26 september 2017.

 • SCHOUPS, M. en ADRIAENSSENS, J., "Wijzigingen en schadeclaims onder de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving", Construction Day, Brussel, EBP Publishers, 14 september 2017.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K., SOMERS, M., OP DE BEECK, E., VAN VALCKENBORGH, D., DE LEYN, J. en CARDONE C., "Praktijkgerichte analyse van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering", Schoups, 19 juni 2017.

 • SCHOUPS, M., "Onderaanneming bij overheidsopdrachten", Praktijkgerichte analyse van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering, Edegem, Schoups, 15 juni 2017.

 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. en FEYAERTS, J., "Waarborg en vrijgave", BRICS-sessie, Antwerpen, Confederatie Bouw, 15 mei 2017.

 • SCHOUPS, M. en DE BUYZER, G., "Bewijs in aannemingszaken", Permanente vorming 2016-2017, Antwerpen, Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen, 20 april 2017.

 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en DE LEYN, J., "De keuze van de onderaannemer", Masterclass Overheidsopdrachten, Antwerpen, Confederatie Bouw, 27 maart 2017.

 • SCHOUPS, M., "Vorderingen in de bouw", Turnhout, Conferentie van de Jonge Balie, 20 januari 2017.

 • SCHOUPS, M., "Regeling van juridische en technische geschillen bij PPS en DBFM", studiedag Staat de gerechtelijke expertise in de bouw op een tweesprong?, Brussel, ADEB-VBA, 8 november 2016.

 • SCHOUPS, M., en DE LEYN, J., "Wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten", National Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 27 oktober 2016.

 • SCHOUPS, M., Co-voorzitter congres Kritische blik op geschillenbeslechting bij aanneming van werk, Brussel, Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI 40, 21 april 2016.

 • SCHOUPS, M. en DE LEYN, J., "Verrekeningen en schadeclaims bij overheidsopdrachten", Edegem, M&D Seminars, 10 maart 2016.

 • SCHOUPS, M., "De aansprakelijkheid van de aannemer in relatie tot andere bouwactoren en derden", Masterclass Overheidsopdrachten, Antwerpen, Confederatie Bouw, 29 februari 2016.

 • SCHOUPS, M. en ADRIAENSSENS, J., "Europese Concessierichtlijn 2014/23/EU - Implicaties voor de onderwijssector?", Education Tender Day, Antwerpen, EBP Publishers, 25 februari 2016.

 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., "Samenloop van verzekeringen in de bouw", seminariecyclus Verzekeringsrecht in de bouwsector, Confocus, 23 april 2015.

 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. en SOMERS, M., "Juridische achtergrond en verantwoordelijkheden", gastcollege Postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, Gent, Universiteit Gent, 22 januari 2015.

 • SCHOUPS, M., "Le champ d’application, les nouveautés règlementaires et la jurisprudence récente", studiedag Assurance construction & responsabilité des constructeurs, Brussel, EBP Publishers, 9 oktober 2014.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Wijzigingen in de loop van de uitvoering van de overeenkomst", studiedag Aanbestedingsrecht in België en Nederland, Antwerpen, IBR en BVBR-ABDC, 23 september 2014.

 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., "De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA uitbating in de bouw", Mechelen, Confocus, 27 augustus 2014.

 • SCHOUPS, M. en BUSSCHER, S., "Actualia onderaanneming", studiedag Actualia bouwrecht, KU Leuven en Universiteit Antwerpen, Intersentia, 17 december 2013 en 16 januari 2014.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., “De wijziging van de opdracht”, Masterclass overheidsopdrachten, Antwerpen, Confederatie Bouw, 18 november 2013.

 • SCHOUPS, M., "Wanneer kan worden gekozen voor de

  onderhandelingsprocedure of de concurrentiedialoog?", National Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 17 oktober 2013.

 • SCHOUPS, M., "Varianten en opties bij de gunning van de opdrachten, onder de oude en de nieuwe wetgeving", Construction Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 4 juni 2013.

 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. en SOMERS, M., "Juridische achtergrond en verantwoordelijkheden", gastcollege Postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, Gent, Rijksuniversiteit Gent, 29 april 2013.

 • SCHOUPS, M., "De buitencontractuele aansprakelijkheid, samenloop en verzekeringen", studiedag Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, Gent, Ekeren en Leuven, M&D Seminars, 19 april, 30 mei en 5 november 2013.

 • SCHOUPS, M., "De nieuwe uitvoeringsregels overheidsopdrachten (NAUR)", Brussel, Nationale Confederatie Bouw, 25 oktober 2012.

 • SCHOUPS, M., "Vergissingen, leemten en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten", Masterclass Overheidsopdrachten, Antwerpen, Conferentie Bouw Provincie Antwerpen, 22 oktober 2012.

 • SCHOUPS, M., "Aansprakelijkheden EPB-verslaggever, architect, energiedeskundige, makelaar, bouwheer, eigenaar", colloquium Energieprestatieregelgeving en energieprestatiecertificaten in de praktijk, Leuven, Studipolis (die Keure), 6 juni 2012.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "Wijziging van overheidsdopdrachten", conferentie Jaarboek Overheidsopdrachten 2011-2012, Brussel, EBP Publishers, 8 mei 2012.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De sanctionering van de meldingsplicht bij de overheidsopdrachten", National Tender Day, Brussel, EBP Publishers, 18 oktober 2011.

 • SCHOUPS, M., "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", colloquium Actuele evoluties in het bouwrecht, Leuven, KU Leuven, Centrum voor Bouwrecht, 1 juni 2010.

 • SCHOUPS, M., "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", conferentie Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, Brussel, EBP Publishers, 4 mei 2010.

 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., "De prijsherzieningsformule bij overheidsopdrachten van werken", Juridische Commissie Confederatie Bouw, 10 december 2009.

 • SCHOUPS, M., "Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten; de standstillwetgeving in beweging", colloquium Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Leuven, Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, 4 oktober 2007.

 • SCHOUPS, M., voorzitter colloquium "Bouwcontracten", Sint-Niklaas, Infotopics, 26 april 2007.

 • SCHOUPS, M., "Aanneming, onderaanneming en aansprakelijkheid", lezingencyclus permanente vorming, Brussel, VUB, 22 maart 2007.

 • SCHOUPS, M., "De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen", colloquium Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Leuven, Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, 28 september 2006.

 • SCHOUPS, M., "De ruilovereenkomst en de promotieruilovereenkomst", Oostende, VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (Vivo), 25 november 2005.

 • SCHOUPS, M., "Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten 1995-2005", colloquium Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Leuven, Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, 2 juni 2005.

 • SCHOUPS, M., "Deskundigenonderzoek", Antwerpen, Balie Antwerpen, augustus 2004.

 • SCHOUPS, M., "Aansprakelijkheid in het aannemingsrecht", Antwerpen, Balie Antwerpen, augustus 2004.

 • SCHOUPS, M., "Wetsvoorstellen inzake deskundigenonderzoek", colloquium Jaarboek Bouwrecht 2003-2004, Leuven, Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en Centrum voor Bouwrecht, 3 juni 2004.

Contact

Marco Schoups
t. +32 3 260 98 60
m. +32 475 582 837
f. +32 3 260 98 61
marco.schoups@schoups.be
°BV Marco Schoups - KBO 0863.363.049
linked in vcard