Lawyers

Marco Schoups

Marco Schoups° graduated in 1986 at the KU Leuven.

He is a member of the Bar of the Province of Antwerp and of the Brussels Bar.

Marco has been a lawyer since 1987 and has 30 years of experience assisting companies with proceedings and arbitration, as well as with contract work, giving advice and conducting negotiations.

He regularly publishes and gives lectures as well as in-house trainings.

Marco Schoups is President of the Bar Association of the Bar of the Province of Antwerp and managing director of BV Schoups.

Marco is active in Dutch, French and English.

Curriculum

Education:

 • Law Degree, Catholic University of Leuven, 1986

Practice:

 • Law firm Schoups (since 1990), partner
 • Law firm Paul Speyer, Antwerp (1987-1990)
 • Law firm Emmanuel de Cannart d’Hamale, Brussels (1986-1987)

Language skills:
Dutch, French, English

Publications

 • SCHOUPS, M., “Guide pratique des règles de l’art – Constraintes et signes de qualité dans la construction” , Larcier, 2019.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. and ADRIAENSSENS, J., “Kwalificatie overheidsopdracht (noot onder RvS 23 oktober 2018, nr. 242.755) ”, T. Aann., 2019.
 • SCHOUPS, M., PROCES, M., HAENECOUR, O., LOTH, T., “De regels van goed vakmanschap en de kwaliteitskeurmerken in de bouwsector.”, Bouw- en vastgoedcahiers Larcier, 2018.
 • SCHOUPS, M. and BATS, J., "Specifiek regime tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken niet ongrondwettig" (note under Grondwettelijk Hof nr. 98/2017, 19 juli 2017), TBO 2018, 27-28.
 • SCHOUPS, M. and VERHOEVEN, D., "Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid" (noot onder Antwerpen 6 maart 2017), TBO 2018, 40-44.
 • SCHOUPS, M., HECTORS, K. and NASSER, R., "De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof" (note under Grondwettelijk Hof nr. 125/2016, 6 oktober 016), TROS 2018, 161.
 • SCHOUPS, M. and BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (note under Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, 193-196.
 • SCHOUPS, M. and VAN DEN BOS, P. “Het instellen van een rechtstreekse vordering” (note under Brussel 1 december 2015 en Brussel 22 februari 2016), TBO 2017, afl. 5-6, 537-540.
 • SCHOUPS, M. and DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 237-272.
 • SCHOUPS, M. and BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (note under Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, afl 2, 193.
 • SCHOUPS, M. and BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken,  Antwerpen en Cambridge, Intersentia and CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • SCHOUPS, M., and DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, T. Aann. 2016, 222-241.
 • SCHOUPS, M. and DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs. AUR 2013” (note under Hof van Cassatie 10 September 2015 ), TBO 2016, ep. 4, 308-309.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. and MONTEYNE-JADOUL, V., « Les décomptes mis en relation avec les claims » in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. and DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten - Chronique des Marchés Publics 2015-2016, published by EBP Publishers, 2016, 579-613.
 • SCHOUPS, M. and VAN DEN BOS. P., “Vrijwaring” in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., VERBEKE, A.L., Contractuele clausules - Aanneming bouwwerken, Intersentia, 2016, 417-447.
 • SCHOUPS, M. and VAN DEN BOS. P., “De opzegging op grond van artikel 1794 BW en het recht van de bouwheer op schadevergoeding” (note under Cass. 11 September 2015), TBO 2016, ep. 2, 142-146.
 • HECTORS, K., SCHOUPS, M., and BASTIAENSEN, B., “Overzicht van rechtspraak Raad van State milieuvergunningen 2014”, TBO 2015, ep. 3.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. and MONTEYNE-JADOUL, V., « Les voies de recours offertes au soumissionnaire évincé dans le cadre de la passation des marchés après la réforme du conseil d’état » in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. and DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten - Chronique des Marchés Publics 2014-2015, published by EBP Publishers, 2015, 745-780.
 • HECTORS, K. and SCHOUPS, M., “Een kort arrest met grote gevolgen: het Grondwettelijk Hof vernietigt de decretale validatiebepaling van RUP's opgemaakt volgens het MER integratiespoor” (note under GwH 31 July 2013, MER, January February March 2014, 57-68.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C. , DE BUYZER, G. and VAN GOMPEL, H., “Arbitrage”, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIII , Mechelen, Kluwer, 2014. 
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. and MONTEYNE-JADOUL, V., « Recours de l'adjudicataire contre les moyens d'action du pouvoir adjudicateur », in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2013-2014, Brussels, published by EBP Publishers, 2014, 441-476.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. and VANSTEENKISTE, R., “De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussels, published by EBP Publishers, 2013, 639-672.
 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., CARETTE, N., DELVAUX, B., UYTTERHOEVEN, K., and VANHOVE ,K., Handboek Bouwrecht, Antwerp, Intersentia, 2013, 1673 p.
 • SCHOUPS, M. and SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, Brussels, published by EBP Publishers, 2012, 684-701.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken” (note under Rb. Brussels 11 March 2011 and Namen 11 June 2010), T. Aann. 2011, 288-295.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “De Oplevering bij DBFM – contracten”, article in book published by VUB-ULB at the occasion of the colloquium dated 8 December 2011 on the commission of works.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, Brussels, published by EBP Publishers, 2011, 953-970.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten”, TBO 2010, 83-99.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P.  and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2009-2010, Brussel, published by EBP Publishers, 2010, 823-836.
 • SCHOUPS, M., “Kort Geding en Bouwrecht”, in Kort Geding, Gent, Larcier, 2009, 145-171.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussels, published by EBP Publishers, 2009, 581-604.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS K., “Naar een standaardisering van PPS-contracten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. and DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2007-2008, Brussels, published by EBP Publishers, 2008, 179-196.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. and VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Bruges, die Keure, 2007, 35–78.
 • SCHOUPS, M. and DE SMEDT-QUINTELIER, C., "Aanneming en aansprakelijkheid", in SROKA, S. and JUDO, F. (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten, Een actuele stand van zaken, Gent, Larcier, 2006, 45-69.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, in DEKETELAERE, K. and VERBEKE, A., (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Antwerp, Intersentia - die Keure, 2006, 67-124.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K. and Franck, I., “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten", in DEKETELAERE, K. and VERBEKE, A. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Antwerp, Intersentia - die Keure, 2005, 183-214.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K., FRANCK, I. and FANTIN, S., “Wetsvoorstellen inzake het deskundigenonderzoek”, in DEKETELAERE, K. and VERBEKE, A. (ed.), Jaarboek Bouwrecht, Antwerp, Intersentia - die Keure, 2004, 103-133.
 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. and VERBEKE, A., Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia - die Keure, 2003, 1280.
   

Lectures

 • SCHOUPS, M., DE BUYZER, G. and GOEDEME, B., client seminar: “Hete hangijzers in het bouwrecht”, Kasteel Den Brandt, Antwerp, 15 October 2019.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten, deel 2”, Confederatie Bouw, 18 June 2019.
 • SCHOUPS, M. and DE BUYZER, G., “Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek”, ie-net, Antwerp, 19 June 2019.
 • SCHOUPS, M. and ADRIAENSSENS, J., “National Tender Day”, Sheraton Airport Hotel Brussels, 25 October 2018.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K., LAHBIB, M., client seminar: "L’arrêté royal de réparation", Château Sainte-Anne, Brussels, 14 June 2018,
 • SCHOUPS, M., “Rechtstreeks vorderen in de bouw” BRICS Confederatie Bouw Antwerp, 15 May 2018.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., “Een gids voor aannemers” studiedag “Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument”, Confederatie Bouw, 23 January 2018 and November 2017.
 • SCHOUPS, M. and BUSSCHER, S., “Verzekeringen in het bouwrecht” “De verzekeringsjuristen”, Antwerp, 7 December 2017.
 • SCHOUPS, M. and OP DE BEECK, E., “Hot topics bouwrecht”, client seminar Schoups, Kasteel Den Brandt, 5 December 2017.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. and DE LEYN, J., "Voor de bouwsector: over onderaanneming, onderzoek en beoordeling van de offerte en schadeclaims", studiedag "Deep Dive", IBJ, 26 September 2017.
 • SCHOUPS, M., “De omzetting van de nieuwe Richtlijn overheidsopdrachten en de kwaliteit en duurzaamheid. Welke nieuwigheden?” studiedag “De kwaliteit en de duurzaamheid in de overheidsopdrachten: Dat is onbetaalbaar!”, Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), 26 September 2017.
 • SCHOUPS, M. and ADRIAENSSENS, J., “Wijzigingen en schadeclaims onder de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving”, EBP Construction Day, 14 September 2017.
 • SCHOUPS, M., “Analyse pratique de la nouvelle réglementation marchés publics”, Schoups, 19 June 2017.
 • SCHOUPS, M., “Onderaanneming bij overheidsopdrachten: Praktijkgerichte analyse van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, Schoups, 15 June 2017.
 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. and FEYAERTS, J., “Waarborg en vrijgave” Lessenreeks BRICS, Confederatie Bouw Antwerp, 15 May 2017.
 • SCHOUPS, M. and DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerp 2016-2017, 20 April 2017.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K., and DE LEYN, J., “De keuze van de onderaannemer”, Masterclass Overheidsopdrachten “De onderaannemer”, Confederatie Bouw, 27 March 2017.
 • SCHOUPS, M., “Vorderingen in de bouw”, Werklunch Conferentie van de Jonge Balie Turnhout, 20 January 2017.
 • SCHOUPS, M., “Regeling van juridische en technische geschillen bij PPS en DBFM” studiedag “Staat de gerechtelijke expertise in de bouw op een tweesprong ?” ADEB-VBA, Brussel, 8 November 2016.
 • SCHOUPS, M., en DE LEYN, J., “Wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten”, National Tender Day, EBP, 27 October 2016.
 • SCHOUPS, M., co-chairman congress: “Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in aannemingszaken” Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI 40, 2016.
 • SCHOUPS, M., “Verrekeningen en schadeclaims bij overheidsopdrachten”, 2016.
 • SCHOUPS, M., “Masterclass Overheidsopdrachten”, 2016.
 • SCHOUPS, M., “Nieuwe Concessierichtlijn 2014/23/EU”, EBP, 2016.
 • SCHOUPS, M., “Education Tender Day”, 2016.
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. and BUSSCHER, S., “Juridische achtergrond en verantwoordelijkheden”, Universiteit Gent , 2015.
 • SCHOUPS, M., “Assurances Construction et Responsabilité des, EBP, 2014.
 • SCHOUPS, M. and BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, Confocus, 2014.
 • SCHOUPS, M., “Aanbestedingsrecht in België en Nederland” about “Wijzigingen in de loop van de uitvoering van de overeenkomst”, 2014.
 • SCHOUPS, M., “Wijzigingen van de opdracht”, Conferentie Bouw Antwerp , 2013.
 • SCHOUPS, M., “Onderhandelingen en Concurrentiedialoog”, EBP, 2013.
 • SCHOUPS, M., “Varianten en opties bij de gunning van de opdrachten, onder de oude en de nieuwe wetgeving”, EBP, 2013.
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. and BUSSCHER, S., guest lecture at the University of Gent, post academic training for safety auditor, about the legal background and responsibilities, 2013.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. and BUSSCHER, S., “Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen”, M & D Seminars, 2013.
 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S., and SOMERS, M., at the Rijksuniversiteit Ghent, Opleiding Verkeersveiligheidsauditor, 25 February 2013.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium Nationale Confederatie Bouw “Nieuwe uitvoeringsregels overheidsopdrachten (NAUR)”, 25 October 2012.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium Conferentie Bouw Antwerpen, Masterclass Overheidsopdrachten “Vergissingen, leemten en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten”, 22 October 2012.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium “Energieprestatieregelgeving en energieprestatiecertificaten in de praktijk”, aangaande het onderwerp ”Aansprakelijkheden EPB-verslaggever, architect, energiedeskundige, makelaar, bouwheer, eigenaar”, 6 June 2012.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2011 - 2012, Brussels, “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, 8 May 2012.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium Centrum voor Bouwrecht “Actuele evoluties in het bouwrecht”, K.U.Leuven, on the subject "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", 1 June 2010.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, Brussel, "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", 4 May 2014.
 • SCHOUPS, M. and LEMMENS, K., speakers at National Tender Day “De sanctionering van de meldingsplicht bij de overheidsopdrachten”, 18 October 2011.
 • SCHOUPS, M., speaker at the launch conference E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2009 - 2010, Brussels, “De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten”, 4 May 2010.
 • SCHOUPS, M., speaker with LEMMENS, K. at Confederatie Bouw, Juridische Commissie, “De prijsherzieningsformule bij overheidsopdrachten van werken”, 10 December 2009.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium Jaarboek Bouwwerken 2006-2007, organised by the Flemish Organisation for Construction Law and the Center for Construction Law: “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten; de standstillwetgeving in beweging”, 2007.
 • SCHOUPS, M., president colloquium Infotopics : “Bouwcontracten” 27 April 2007.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Lecture Series Permanente vorming, “Aanneming, onderaanneming en aansprakelijkheid”, 22 March 2007.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, organised by the Flemish Organisation for Construction Law and the Center for Construction Law, on 28 September 2006: "De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, 2006.
 • SCHOUPS, M., lecturer VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (Vivo) (“De ruilovereenkomst en de promotieruilovereenkomst”).
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, organised by the Flemish Organisation for Construction Law and the Center for Construction Law, “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten 1995-2005”, 2 June 2005.
 • SCHOUPS, M., lecturer of “Deskundigenonderzoek” organised by the Antwerp Bar Association, August 2004.
 • SCHOUPS, M., speaker at the Colloquium Jaarboek Bouwrecht 2003-2004, organised by the Flemish Organisation for Construction Law and the Center for Construction Law, “Wetsvoorstellen inzake deskundigenonderzoek”, 3 June 2004.
 • SCHOUPS, M., lecturer “Aansprakelijkheid in het aannemingsrecht” organised by the Bar of Antwerp.
   

Contact

Marco Schoups
t. +32 3 260 98 60
m. +32 475 582 837
f. +32 3 260 98 61
marco.schoups@schoups.be
°BV Marco Schoups - KBO 0863.363.049
linked in vcard